Đây là nội dung được nêu tại Hướng dẫn về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình năm 2023 vừa được VKSND tối cao ban hành.

Công tác trọng tâm, chủ đạo của chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp

Hướng dẫn nêu rõ các nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tiếp tục thực hiện đúng, đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của VKSND theo quy định của Luật tổ chức VKSND năm 2014, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 và các văn bản luật có liên quan. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 18/10/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao “Về việc thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự và những việc khác theo quy định của pháp luật”; Chỉ thị số 07/CT-VKSTC ngày 06/8/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao về “Tiếp tục tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ án hành chính, vụ việc dân sự”; các chỉ thị, quy chế, quy định, hướng dẫn của Viện trưởng VKSND tối cao trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự.

Khẳng định công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự là công tác trọng tâm, chủ đạo của chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp để có sự quan tâm mọi mặt, có biện pháp đột phá nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực rõ nét về công tác này; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nắm vững pháp luật, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, có đạo đức nghề nghiệp và bản lĩnh chính trị vững vàng; bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong các Nghị quyết của Quốc hội và chỉ tiêu của Ngành, kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch công tác và tổ chức thực hiện có hiệu quả, bảo đảm hoàn thành và vượt chỉ tiêu công tác.

Chú trọng và chủ động đề ra các biện pháp cụ thể, thiết thực nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; nhất là việc thực hiện thẩm quyền kháng nghị, kiến nghị, tiếp tục xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự. Có phương pháp nghiên cứu hồ sơ, đánh giá chứng cứ, chú trọng kiểm sát bản án, quyết định của Tòa án; kịp thời phát hiện vi phạm, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn trong công tác kháng nghị, kiến nghị; nâng cao chất lượng kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm, tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm. 

Tăng cường nhận thức về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của VKSND trong tố tụng dân sự nhằm bảo vệ lợi ích Nhà nước, lợi ích công cộng; trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ phải xem xét, cân nhắc thận trọng khi áp dụng pháp luật, biết đặt lợi ích của Nhà nước, của Nhân dân lên trên hết, góp phần xây dựng hành lang pháp lý chặt chẽ, có ý thức tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước (tổng hợp, báo cáo kết quả giải quyết các vụ, việc có liên quan đến lợi ích Nhà nước, lợi ích công cộng về VKSND tối cao tại các kỳ báo cáo sơ kết, tổng kết và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của VKSND tối cao).

Tổng hợp, tổ chức rút kinh nghiệm đối với những vụ việc bị Hội đồng xét xử tuyên hủy, sửa có trách nhiệm của Viện kiểm sát; các kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm không được Tòa án chấp nhận từ 1/12/2019 đến 30/11/2022; báo cáo VKSND tối cao (Vụ 9) để tham mưu lãnh đạo Viện tổ chức rút kinh nghiệm trong toàn Ngành.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh một phiên toà xét xử vụ án dân sự. (Ảnh minh hoạ)

Tổng hợp số liệu, xây dựng báo cáo đánh giá thực trạng công tác kháng nghị trong lĩnh vực dân sự từ 1/12/2019 đến 30/11/2022, phục vụ Hội nghị rút kinh nghiệm công tác kháng nghị trong các lĩnh vực hình sự, dân sự, hành chính của ngành KSND (theo nội dung Công văn số 4389/VKSTC-V7 ngày 14/11/2022 của VKSND tối cao).

Định kỳ xây dựng báo cáo chuyên đề nghiệp vụ về công tác kiến nghị, kháng nghị trong kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự gửi về VKSND tối cao (Vụ 9) để xây dựng báo cáo chung trong toàn Ngành.

Thực hiện Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về việc xác định năm 2023 là năm đột phá về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; thực hiện nghiêm các quy định về bảo mật thông tin. Áp dụng phương pháp sơ đồ tư duy trong nghiên cứu hồ sơ, báo cáo án. Chủ động các điều kiện cần thiết để tham gia các phiên tòa trực tuyến theo Nghị quyết số 33/2021/QH15 ngày 12/11/2021 của Quốc hội.

Ban hành nghị quyết chuyên đề chỉ đạo các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 

Trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và công tác cán bộ, theo Hướng dẫn: Ban cán sự đảng VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh ban hành nghị quyết chuyên đề chỉ đạo các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự. Viện trưởng VKSND các cấp tập trung hơn nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành; xây dựng kế hoạch cụ thể để quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 18/10/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao. Viện trưởng VKSND các cấp trực tiếp chịu trách nhiệm về chất lượng, kết quả chuyển biến trong khâu công tác này của đơn vị, Viện kiểm sát cấp mình (các chỉ tiêu công tác phải có sự chuyển biến tích cực hơn so với năm trước); triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện số hóa hồ sơ... nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.

Thủ trưởng các đơn vị phải lựa chọn, bố trí, đào tạo những Kiểm sát viên, công chức có năng lực, trình độ và kinh nghiệm để đảm nhiệm khâu công tác này. Chú trọng bồi dưỡng xây dựng đội ngũ công chức có kiến thức chuyên môn sâu, tạo động lực để đội ngũ công chức cống hiến, tận tụy, phát huy năng lực, sở trường công tác; có chính sách cán bộ phù hợp, có cơ chế động viên, khuyến khích để công chức yên tâm công tác, thu hút công chức đến công tác ở lĩnh vực này; thực hiện ưu tiên quy hoạch, bồi dưỡng, bổ nhiệm Kiểm sát viên giỏi giữ các vị trí lãnh đạo, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo của khâu công tác này để bảo đảm người kế thừa có thể đảm đương được nhiệm vụ khi người lãnh đạo tiền nhiệm được luân chuyển, điều động.

Tập trung nâng cao chất lượng, bản lĩnh chính trị đối với đội ngũ Kiểm sát viên, công chức đảm nhiệm khâu công tác này: Lãnh đạo, công chức phải nhận thức đúng, nắm chắc quy định của pháp luật, nhất là trong các vụ việc mình đang giải quyết; thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, kiên quyết đấu tranh bảo vệ cái đúng, có ý thức giữ gìn uy tín, hình ảnh của Ngành. 

Viện trưởng VKSND các cấp phân công Kiểm sát viên có năng lực, kinh nghiệm, trực tiếp hướng dẫn, bồi dưỡng Kiểm sát viên, Kiểm tra viên ngạch thấp hơn, công chức mới được tuyển dụng và thay đổi luân phiên người hướng dẫn bảo đảm đáp ứng được yêu cầu công việc, có tính kế thừa. 

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với yêu cầu thực tiễn công tác, lựa chọn những vấn đề đơn vị còn yếu để tổ chức các cuộc thi, qua đó tạo phong trào học hỏi, trau dồi kỹ năng nghiệp vụ, cũng như phát hiện những cá nhân, đơn vị làm tốt để nhân rộng điển hình.

Triển khai thực hiện “Quy định về lập, quản lý, sử dụng hồ sơ kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân” (ban hành kèm theo Quyết định số 264/QĐ-VKSTC ngày 5/10/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao); trong năm 2023, tiến hành kiểm tra thường xuyên ở đơn vị mình và đơn vị cấp dưới để việc lập hồ sơ đi vào nền nếp.

Định kỳ báo cáo việc thụ lý, tiến độ, kết quả giải quyết đối với vụ việc liên quan đến lợi ích Nhà nước, lợi ích công cộng (số lượng; nội dung vụ việc; kết quả giải quyết; đánh giá vai trò của VKSND trong việc bảo vệ lợi ích Nhà nước, lợi ích công cộng) về VKSND tối cao tại các kỳ báo cáo sơ kết, tổng kết và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của VKSND tối cao (thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII).

P.V