Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo các đơn vị: Vụ 16, Vụ 7, Vụ 8, Vụ 10, Vụ 11, Vụ 12, Vụ 13 cùng đại diện lãnh đạo Phòng Tham mưu tổng hợp các đơn vị thuộc Khối thi đua số 2.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Hội nghị.

Khối thi đua số 2 - VKSND tối cao gồm các đơn vị: Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự (Vụ 7); Vụ Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (Vụ 8); Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình (Vụ 9); Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (Vụ 10); Vụ Kiểm sát thi hành án dân sự (Vụ 11); Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12); Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự (Vụ 13).

Dự thảo Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2022 của Khối thi đua số 2 thể hiện, năm 2022, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhất là trong những tháng đầu năm, các đơn vị đã kịp thời triển khai, áp dụng linh hoạt nhiều hình thức để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, xác định nhiệm vụ đột phá, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ đã nêu trong Chỉ thị số 01/CT- VKSTC ngày 27/12/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao, đã đạt được những kết quả nổi bật.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Vương Văn Bép, Vụ trưởng Vụ 9 phát biểu tại Hội nghị.

Theo đó, các đơn vị trong Khối đã triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội và các bộ luật, luật mới về công tác tư pháp; thực hiện đầy đủ và chất lượng các yêu cầu, nhiệm vụ trong mỗi lĩnh vực, các nội dung của Chỉ thị công tác năm 2022 của VKSND tối cao; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công tác theo yêu cầu của Quốc hội và hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá công tác nghiệp vụ ngành Kiểm sát nhân dân, đặc biệt là các nhiệm vụ theo Kế hoạch, chương trình công tác của các đơn vị đã đề ra trong năm 2022.

Đổi mới lề lối làm việc, sáng tạo, cải tiến trong thực hiện nhiệm vụ; tham mưu, đề xuất tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác của VKSND tối cao và các đơn vị thuộc Khối. 

Thi đua đẩy mạnh công tác xây dựng Ngành, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách hành chính tư pháp, tạo chuyển biến trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ. Áp dụng khoa học, công nghệ vào hoạt động công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị và các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh; tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ; không để cán bộ, công chức trong đơn vị vi phạm pháp luật, quy chế của Ngành; giữ gìn nội bộ đoàn kết; chăm lo tốt đời sống của cán bộ, công chức trong các đơn vị.

Đề cao trách nhiệm, vai trò chủ động, sáng tạo, sâu sát của lãnh đạo các đơn vị trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, lựa chọn và triển khai thực hiện tốt nội dung công tác đột phá; khắc phục các tồn tại, hạn chế, yếu kém của năm 2021; tăng cường quản lý nội bộ về mọi mặt, chủ động phòng ngừa không để xảy ra vi phạm thuộc trách nhiệm quản lý.

leftcenterrightdel
 Các thành viên trong Khối thi đua số 2 tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đơn vị thuộc Khối thi đua số 2 đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2022, trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng năm 2023; đồng thời, bình xét, suy tôn các danh hiệu thi đua năm 2022, trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân xem xét, quyết định.

TL-P.V