leftcenterrightdel
 Đại hội đã bỏ phiếu bầu ra Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngoài ra, còn có đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Phú Nhuận, cùng các đoàn viên Công đoàn.

Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2015-2020, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở đại diện Văn phòng VKSND tối cao tại TP HCM đã xác định lấy công tác lãnh đạo chính trị tư tưởng làm công tác trọng tâm để thúc đẩy các hoạt động phong trào của Công đoàn và đơn vị.

Hàng tháng Ban chấp hành Công đoàn đã bám sát Nghị quyết của Chi bộ, các kế hoạch của Liên đoàn Lao động quận để triển khai nhiệm vụ và phương hướng hoạt động cụ thể, kịp thời phát động các phong trào thi đua đến đoàn viên Công đoàn những công việc chuyên môn hàng ngày cũng như hưởng ứng các đợt thi đua chào mừng các ngày Lễ lớn của dân tộc.

leftcenterrightdel
 Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2020-2025.

Việc bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú đến Chi bộ xem xét phát triển đảng được Chi bộ và Ban chấp hành Công đoàn hết sức quan tâm. Trong nhiệm kỳ Công đoàn đã giới thiệu 5 đoàn viên ưu tú học lớp tìm hiểu và nhận thức về Đảng để Chi bộ xem xét phát triển Đảng. Đến cuối nhiệm kỳ đã có 2 đoàn viên Công đoàn ưu tú được kết nạp vào Đảng.

Công tác xây dựng đơn vị, Công đoàn đã thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền, lợi ích và chăm lo đến đời sống của công chức, đoàn viên Công đoàn và người lao động. Công đoàn đã phát huy vai trò trách nhiệm của mình, mỗi đoàn viên Công đoàn phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đơn vị đi vào nề nếp, chất lượng công việc được nâng cao, tinh thần đoàn kết, quy chế dân chủ, quyền lợi của người lao động được phát huy.

Về phương hướng hoạt động Công đoàn cơ sở đại diện Văn phòng VKSND tối cao tại TP HCM nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra các nội dung sau:

Một là, tập trung các nguồn lực và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp để củng cố tăng cường sự gắn bó chặt chẽ với đoàn viên, người lao động.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Kiến Xương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Hai là, đổi mới căn bản hoạt động chăm lo cho đoàn viên Công đoàn, người lao động theo hướng phát triển các chương trình xuyên suốt toàn hệ thống như một chính sách an sinh xã hội của công đoàn phục vụ trực tiếp và đúng đối tượng, thực hiện đồng bộ giữa trách nhiệm và thụ hưởng, gắn kết chặt chẽ hơn giữa đoàn viên Công đoàn và tổ chức Công đoàn.

Ba là, thực hiện đồng bộ công tác tuyên truyền, vận động của tổ chức Công đoàn; tham gia xây dựng người lao động Việt Nam yêu nước, đoàn kết, nghĩa tình, lao động sáng tạo, tôn trọng pháp luật.

Bốn là, tiếp tục đổi mới phương pháp, hình thức thu hút, người lao động tham gia tổ chức Công đoàn; tăng cường lợi ích thiết thực cho đoàn viên, nâng cao chất lượng đoàn viên và hiệu quả công tác quản lý đoàn viên; xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu hoạt động.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Đại hội.

Năm là, đổi mới tổ chức phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, hiệu quả, sát hợp từng đối tượng, góp phần khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn, của đoàn viên Công đoàn, người lao động trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sáu là, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp Công đoàn trong tiến trình thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và đổi mới hoạt động nữ công.

Bảy là, phát huy vai trò, trách nhiệm của Ủy ban kiểm tra Công đoàn, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương; phòng chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn; cũng cố vững chắc uy tín của tổ chức và cán bộ Công đoàn.

Tám là, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ tài chính Công đoàn theo hướng chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, công bằng, hiệu quả.

Chín là, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong hoạt đồng Công đoàn theo hướng cấp trên phục vụ cấp dưới, tổ chức tổ chức Công đoàn phục vụ đoàn viên, người lao động.

Đại hội cũng đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các đồng chí: Nguyễn Hoàng Thắng (đạt tỷ lệ 80,77%), Nguyễn Bảo Anh (73,08%), Phạm Thị Thanh Hường (73,08%), Lê Thị Ngọc Linh (65,38%), Võ Trọng Duy (61,54%)./.

Phi Sơn - Nguyễn Lánh