VKSND tối cao (Vụ 16) vừa ban hành Hướng dẫn số 04/HD-VKSTC về công tác thi đua, khen thưởng năm 2023. Trong đó nêu rõ, gắn việc thực hiện phong trào thi đua với việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện lời dạy của Bác đối với cán bộ ngành Kiểm sát, Viện trưởng VKSND tối cao đã phát động Phong trào thi đua yêu nước trong ngành KSND năm 2023. 

Đồng thời, tiếp tục tổ chức thực hiện Phong trào ngành KSND thi đua rèn luyện theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Công minh, Chính trực, Khách quan, Thận trọng, Khiêm tốn” và hưởng ứng các phong trào thi đua gồm: Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành KSND thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025; Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025; Phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025; Phong trào thi đua “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao và Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện các phong trào thi đua nêu trên với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả, có tiêu chí rõ ràng, cụ thể phù hợp với các quy định của Đảng, Nhà nước và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao tặng Cờ thi đua của ngành KSND cho VKSND tỉnh Trà Vinh. (Ảnh minh hoạ).

Đối với hình thức khen thưởng cấp Nhà nước, VKSND tối cao lưu ý, căn cứ quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các Nghị định, thông tư có liên quan: Tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước phải có thành tích liên tục theo quy định của mỗi danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.

Các hình thức khen thưởng phải có hiệp y theo quy định tại khoản 4 Điều 45 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng (Nghị định số 91): Những cá nhân thuộc cấp ủy Đảng quản lý; các hình thức khen thưởng: “Huân chương Độc lập, Chiến sĩ thi đua toàn quốc,...

Đối với những đơn vị có nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, khi trình các hình thức khen thưởng: Cờ thi đua, Bằng khen, Chiến sĩ thi đua ngành KSND, Tập thể lao động xuất sắc và các hình thức khen thưởng cấp nhà nước cho tập thể hoặc cá nhân là thủ trưởng đơn vị, trong hồ sơ khen thưởng phải có văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế có thẩm quyền theo quy định tại khoản 7 Điều 45 của Nghị định số 91.

Các đơn vị lập hồ sơ đề nghị khen thưởng quá trình cống hiến cho cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn khi có thông báo nghỉ hưu, đã nghỉ hưu theo quy định tại khoản 3, Điều 42 Thông tư số 01/2019/TT- KSTC ngày 14/5/2019, Thông tư số 01/2020/TT-VKSTC ngày 15/12/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao.

Đối với các phong trào thi đua theo đợt (theo chuyên đề) tính từ ngày 1/6/2022 đến ngày 31/5/2023, Hướng dẫn của VKSND tối cao nêu rõ: Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng trong việc xét, đề nghị khen thưởng; bảo đảm thực chất, hiệu quả, đúng đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện.

Tập thể và cá nhân được đề nghị khen thưởng phải có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, nổi trội; xây dựng báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng rõ ràng, trung thực, chính xác về những thành tích đã đạt được và chịu trách nhiệm về báo cáo thành tích. Trường hợp báo cáo thành tích không theo mẫu quy định, không thể hiện đầy đủ, rõ ràng theo các tiêu chuẩn, điều kiện của danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thì không được xét khen thưởng.

Về khen đột xuất, Hướng dẫn nêu rõ: Việc khen thưởng đột xuất được thực hiện theo Hướng dẫn số 29/HD-VKSTC ngày 14/6/2019 của VKSND tối cao về khen thưởng đột xuất trong ngành KSND. Trong đó, chú ý thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác là thành tích lập được đối với từng vụ, việc cụ thể ngoài chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ, có hiệu quả cao được các cấp lãnh đạo, dư luận xã hội đánh giá cao, ảnh hưởng lớn tại địa phương cũng như toàn quốc. Những việc đã được phổ biến, nhiều đơn vị trong Ngành triển khai thì không đề nghị khen thưởng; tuy nhiên, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các đơn vị có thể xem xét đề nghị tặng giấy khen để động viên, khích lệ công chức, viên chức, người lao động ngành KSND.

P.V