Công văn số 3184/VKSTC-V11 nêu rõ: Phúc đáp văn bản số 742/BDN ngày 14/6/2023 của Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, nội dung kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Dương như sau “Đối với các vướng mắc, khó khăn trong công tác thống kê, báo cáo công tác kiểm sát thi hành án dân sự (THADS), hành chính, cử tri cho rằng Hệ thống sổ nghiệp vụ kiểm sát THADS, hành chính còn chưa hoàn thiện, chưa hợp lý, cụ thể: Hệ thống biểu mẫu thống kê của VKSND và Cục THADS không hoàn toàn giống nhau nên gặp khó khăn trong công tác tổng hợp, khó khăn. Số liệu trong công tác THADS rất lớn, chia ra nhiều dạng phức tạp trong khi đó ở VKSND không có mẫu thống kê như Cục THADS dẫn đến cán bộ phụ trách phải tổng hợp thủ công, mất nhiều thời gian, bên cạnh đó còn dẫn đến sai sót, chênh lệch số liệu. Đề nghị có giải thích tháo gỡ”.

Qua nghiên cứu nội dung kiến nghị, VKSND tối cao trả lời như sau:

Trên cơ sở quy định về chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của mỗi cơ quan khác nhau nên biểu mẫu của VKSND và Cơ quan THADS không giống nhau. Cơ quan THADS có chức năng tổ chức thi hành án. VKSND có chức năng kiểm sát hoạt động THADS của Cơ quan THADS, qua công tác kiểm sát đã giúp cho hoạt động của Cơ quan THADS tuân thủ quy định của pháp luật. 

Hiện nay, VKSND tối cao đang thực hiện Đề án “Hoàn thiện chế độ thống kê của ngành Kiểm sát nhân dân đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới” để tiến hành sửa đổi hệ thống biểu mẫu thống kê trong ngành Kiểm sát nhân dân. Số liệu trong công tác THADS lớn, chia nhiều dạng phức tạp; hiện nay, việc phối hợp chia sẻ số liệu giữa VKSND và Cơ quan THADS được thực hiện bằng phương pháp thủ công, trong thời gian tới việc chia sẻ số liệu được thực hiện qua việc cấp quyền sử dụng phần mềm của mỗi bên, để chủ động trong việc chia sẻ số liệu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổng hợp số liệu nhanh, chính xác và kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị. 

P.V