TAND tối cao vừa có Quyết định số 98/QĐ-TANDTC ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Pháp lệnh trình tự, thủ tục TAND xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Theo TAND tối cao, Pháp lệnh trình tự, thủ tục TAND xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV thông qua tại Phiên họp thứ 9 ngày 24/3/2022, có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua (Pháp lệnh). Do đó, việc ban hành Kế hoạch nhằm đảm bảo triển khai thi hành Pháp lệnh một cách kịp thời, thống nhất và hiệu quả.

Bên cạnh đó, việc ban hành Kế hoạch còn nhằm xác định nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm, cơ chế phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc TAND tối cao, TAND các cấp, giữa TAND tối cao và các cơ quan, bộ, ngành có liên quan nhằm đảm bảo triển khai thi hành Pháp lệnh kịp thời, thống nhất và hiệu quả.

Xác định cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị trực thuộc TAND tối cao, TAND các cấp, giữa TAND tối cao với Chính phủ và các bộ, ngành trong việc triển khai thi hành Pháp lệnh; đồng thời nâng cao nhận thức về Pháp lệnh, trách nhiệm triển khai thi hành Pháp lệnh.

leftcenterrightdel
Viện kiểm sát tham gia phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. (Ảnh minh hoạ) 

TAND tối cao yêu cầu các đơn vị trực thuộc TAND tối cao và TAND các cấp tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao; phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các cơ quan, bộ, ngành, đơn vị có liên quan; tổ chức việc triển khai thực hiện Pháp lệnh bảo đảm đúng tiến độ và đạt hiệu quả.

Cùng với mục đích, yêu cầu, Kế hoạch cũng đề cập cụ thể đến các nội dung triển khai như phổ biến, tuyên truyền Pháp lệnh, văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh.

Xây dựng văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh; rà soát sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Đồng thời, thống kê, tổng hợp về xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tại Tòa án…

Để triển khai Kế hoạch đạt hiệu quả, TAND tối cao đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với các Tòa án và cơ quan có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai thi hành Pháp lệnh phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đồng thời, đề nghị VKSND tối cao trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai thi hành Pháp lệnh; phối hợp với TAND tối cao và các bộ, ngành có liên quan ban hành văn bản hướng dẫn thi hành (nếu có).

P.V