Đối với việc xây dựng báo cáo tổng kết công tác TĐKT, về đặc điểm, tình hình cần khái quát đặc điểm, tình hình chung, những thuận lợi, khó khăn trong công tác thực hiện nhiệm vụ nói chung và công tác TĐKT nói riêng.

Đối với kết quả thực hiện, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo: Việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 23/KH-VKSTC ngày 28/2/2019 của VKSND tối cao thực hiện Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác TĐKT của ngành KSND năm 2019, gồm: Đăng ký thi đua, tổ chức ký kết giao ước thi đua.

Triển khai phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” gắn với làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị...

Triển khai phong trào thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2 (2016 - 2020), gắn với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”.

Phát động phong trào thi đua lập thành tích hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 60 năm ngày thành lập ngành KSND, 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 và phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025.

Việc tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; thực hiện Kế hoạch số 11-KH/BCSĐ ngày 16/10/2014 của Ban cán sự đảng VKSND tối cao và Chỉ thị số 08/CT-VKSTC ngày 16/10/2014 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác TĐKT trong ngành KSND.

Tổ chức tổng kết phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị triển khai công tác năm 2019 trong ngành KSND

Về kết quả thực hiện phong trào thi đua: Đánh giá kết quả tổ chức các phong trào thi đua, những biện pháp, cách làm đổi mới, sáng tạo của cơ quan, đơn vị và kết quả đã đạt được trong năm 2019 đối với từng khâu công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ và công tác xây dựng Ngành (nêu số liệu, kết quả đạt được và nguyên nhân; so sánh với năm 2018). Thời điểm lấy số liệu báo cáo từ 1/12/2018 đến hết 30/11/2019.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị kiểm điểm toàn diện những kết quả đã đạt được so với mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu đã đề ra trong kế hoạch, chương trình công tác năm. Song song với việc nêu kết quả thực hiện các chỉ tiêu, các đơn vị cần tập trung đánh giá việc lựa chọn các khâu công tác để tạo thành tích đột phá của đơn vị mình, đồng thời giải trình rõ các nội dung cụ thể như sau:

Tỷ lệ các vụ án phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng; nguyên nhân của việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung? Số vụ có trách nhiệm của Viện kiểm sát...

Số bị can đình chỉ điều tra do không phạm tội, trong đó có bao nhiêu bị can bị tạm giam. Nêu rõ lý do đình chỉ và trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với từng vụ án cụ thể.

Số bị cáo Toà án xét xử tuyên không phạm tội (bản án đã có hiệu lực pháp luật). Xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân (báo cáo chi tiết từng trường hợp cụ thể).

Số lượng kháng nghị theo các thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm; tỷ lệ kháng nghị được Toà án chấp nhận.

Số công chức, viên chức vi phạm bị xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên (nếu có), nêu rõ lí do.

Những biện pháp, cách làm đổi mới, sáng tạo của cơ quan, đơn vị đã thực hiện và đạt kết quả tích cực trong các khâu công tác được Ngành hoặc địa phương đánh giá.

Đánh giá kết quả tổ chức thực hiện các phong trào thi đua theo đợt (theo chuyên đề), tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm mà mỗi đợt thi đua đã đặt ra.

Về công tác khen thưởng: Nội dung đã thực hiện nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng.

Biện pháp hoặc giải pháp, kinh nghiệm đã thực hiện để tăng tỷ lệ khen thưởng đối với cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ.

Tổng hợp và phân tích kết quả khen thưởng trong năm 2019, trong đó nêu rõ số lượng tập thể, cá nhân được cấp trên khen thưởng; số lượng tập thể, cá nhân được khen thưởng theo thẩm quyền, tập thể, cá nhân được khen thưởng đột xuất (nêu rõ tên các phong trào thi đua, kết quả khen thưởng qua mỗi phong trào).

leftcenterrightdel
Viện trưởng VKSND tối cao trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các đơn vị tại Hội nghị triển khai công tác năm 2019 của ngành KSND

Công tác khác: Đánh giá công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến theo Kế hoạch số 47/KH-VKSTC ngày 26/4/2017 về việc xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2017 - 2020 và Công văn số 3566/VKSTC - V16 ngày 12/9/2017 về việc tuyên truyền đối với các tập thể, cá nhân được lựa chọn xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2017-2020 tại địa phương, đơn vị.

Đối với đánh giá chung cần nêu kết quả nổi bật, những ưu điểm; hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân; những bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện; đề xuất đổi mới biện pháp tổ chức các phong trào thi đua để mang lại hiệu quả thiết thực hơn.

Đối với đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020: Trên cơ sở tổng kết công tác TĐKT năm 2019, các đơn vị đề xuất những nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong năm 2020.

Ngoài hướng dẫn việc xây dựng báo cáo tổng kết công tác TĐKT, VKSND tối cao còn hướng dẫn xét khen thưởng năm 2019. Cụ thể: Danh hiệu thi đua do Viện trưởng VKSND tối cao trình cấp trên quyết định khen thưởng (Cờ thi đua của Chính phủ).

Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng do Viện trưởng VKSND tối cao quyết định (Cờ thi đua của ngành KSND; Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao; danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”; danh hiệu “Chiến sỹ thi đua ngành KSND”; danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”; danh hiệu “Lao động tiên tiến”).

Các danh hiệu thi đua do Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao có tư cách pháp nhân, Viện trưởng VKSND cấp cao và Viện trưởng VKSND cấp tỉnh quyết định hoặc được Viện trưởng VKSND tối cao ủy quyền.

Hướng dẫn của VKSND tối cao yêu cầu các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKS quân sự Trung ương, VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh gửi báo cáo tổng kết công tác TĐKT (2 bản) cùng hồ sơ đề nghị khen thưởng về Vụ Thi đua - Khen thưởng (Vụ 16) trước ngày 8/12/2019.

 

P.V