Theo VKSND tối cao, việc ban hành hướng dẫn về việc khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 nhằm triển khai thực hiện Thông báo số 121/TB-VPCP ngày 25/5/2021 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời, căn cứ Hướng dẫn số 1248/HD-BTĐKT ngày 26/5/2021 của Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương trong công tác này.

Mục đích của việc làm này nhằm đánh giá, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

Đồng thời, cổ vũ, tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, chung tay phòng, chống dịch bệnh thời gian qua. 

Về yêu cầu đặt ra, theo VKSND tối cao là phải thực hiện đúng quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng. 

leftcenterrightdel
 Ban nữ công VKS tỉnh Bắc Giang làm nước hoa quả ép tặng các y, bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch. (Ảnh: VKSND tỉnh Bắc Giang)

Theo Hướng dẫn, đối tượng khen thưởng là tập thể, cá nhân trong ngành KSND có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19 với những hành động cụ thể, thiết thực như: Trực tiếp tham gia phòng chống dịch tại tuyến đầu; tham gia hỗ trợ, giúp đỡ công tác phòng chống dịch; có ý tưởng mới, sáng tạo hiệu quả trong công tác phòng chống dịch. 

Chú trọng khen thưởng các tập thể, cá nhân trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch có thành tích tiêu biểu xuất sắc. 

Hình thức khen thưởng, gồm: Huân chương Lao động; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao; Giấy khen.

Về tiêu chuẩn khen thưởng, Huân chương Lao động để tặng thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương, lan tỏa trong toàn quốc hoặc có đóng góp lớn về vật chất, phương tiện, trang thiết bị cần thiết góp phần tích cực vào công tác phòng, chống dịch bệnh, được cấp có thẩm quyền ghi nhận, đánh giá cao.

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ để tặng thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch hoặc có nhiều đóng góp về vật chất, phương tiện, trang thiết bị cần thiết; có ý tưởng sáng tạo; tham gia tuyên truyền, cổ vũ, góp phần tích cực vào công tác phòng, chống dịch bệnh, được nêu gương trong ngành KSND hoặc ở địa phương.

Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao để tặng thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, được Ngành ghi nhận. Ngoài ra, thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao; Viện trưởng VKSND cấp cao và Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tặng Giấy khen theo thẩm quyền đối với tập thể, cá nhân thực sự có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

Thủ tục đề nghị khen thưởng thực hiện theo trình tự thủ tục đơn giản quy định tại Điều 48 Thông tư 01/2019/TT-VKSTC ngày 14/5/2019 quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành KSND được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 01/2020/TT-VKSTC ngày 15/12/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao. 

Hồ sơ đề nghị khen thưởng theo thủ tục đơn giản gồm: Tờ trình đề nghị khen thưởng (kèm theo danh sách các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng); Bản tóm tắt thành tích do cơ quan, đơn vị trình để nghị khen thưởng lập, trong đó ghi rõ hành động, thành tích, công trạng (có số liệu, địa chỉ) để đề nghị khen thưởng.

Đối với Huân chương Lao động và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ hồ sơ gồm 4 bộ; đối với Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao hồ sơ gồm 1 bộ; đối với Giấy khen, các đơn vị lưu hồ sơ tại đơn vị. Thời gian gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng về VKSND tối cao (qua Vụ Thi đua - Khen thưởng) từ ngày 20/6/2021. 

Hướng dẫn yêu cầu Tổ trưởng tổ giúp việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 VKSND tối cao, Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao và Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào đặc điểm, tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ và mức độ đóng góp, tham gia của các tập thể, cá nhân vào công tác phòng, chống dịch COVID-19 để hướng dẫn xét chọn, khen thưởng theo thẩm quyền và đề nghị cấp trên khen thưởng. 

Vụ Thi đua - Khen thưởng VKSND tối cao giúp Hội đồng Thi đua Khen thưởng ngành KSND hướng dẫn thủ tục, thẩm định hồ sơ, tổng hợp danh sách đề nghị khen thưởng.

P.V