Thông tư số 01/VBHN-VKSTC gồm 8 chương, 65 điều, quy định về công tác TĐKT trong ngành Kiểm sát nhân dân, bao gồm: Tổ chức phát động phong trào thi đua; đối tượng, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng; hồ sơ, thủ tục đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; Hội đồng TĐKT và Hội đồng sáng kiến các cấp; thẩm quyền quyết định khen thưởng; tổ chức trao tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; cụm, khối thi đua và quỹ thi đua khen thưởng.

Đối tượng áp dụng Thông tư này là tập thể, cá nhân đang công tác trong hệ thống cơ quan VKSND và Viện kiểm sát quân sự các cấp, bao gồm: Đơn vị thuộc VKSND tối cao; VKSND, Viện kiểm sát quân sự các cấp; Viện, phòng, ban, khoa và cấp tương đương của đơn vị thuộc VKSND và Viện kiểm sát quân sự các cấp;

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã và đang công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân; các tổ chức đoàn thể thuộc hệ thống VKSND các cấp.

Tập thể, cá nhân ngoài ngành Kiểm sát có đóng góp vào quá trình phát triển của ngành Kiểm sát nhân dân.

Về nguyên tắc thi đua, khen thưởng, Thông tư số 01/VBHN-VKSTC nêu rõ: Nguyên tắc thi đua thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Luật Thi đua khen thưởng.

leftcenterrightdel
 VKSND TP Đà Nẵng trao các danh hiệu thi đua tại Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ tư. (Ảnh minh hoạ - VKS TP Đà Nẵng)

Nguyên tắc khen thưởng thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Luật Thi đua, khen thưởng, Điều 3 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ, Điều 2 và Điều 3 Thông tư số 12/2019/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ và Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày 9/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 4/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, Thông tư số 01/VBHN-VKSTC quy định, căn cứ xét tặng danh hiệu TĐKT thực hiện theo quy định tại Điều 10 Luật Thi đua, khen thưởng.

Việc công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học để làm căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng thực hiện theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 12/2019/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ và quy định của VKSND tối cao.

Về những hành vi bị nghiêm cấm, Thông tư số 01/VBHN-VKSTC quy định cụ thể 6 hành vi bị nghiêm cấm gồm: Tổ chức TĐKT trái với chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngành; lợi dụng TĐKT để vụ lợi.

Cản trở hoặc ép buộc cá nhân, tổ chức tham gia phong trào thi đua.

Kê khai gian dối, làm giả hồ sơ, xác nhận, đề nghị sai trong TĐKT.

Lạm dụng chức vụ, quyền hạn để đề nghị, quyết định khen thưởng trái pháp luật.

Lãng phí tài sản của Nhà nước, của tập thể trong TĐKT.

Lợi dụng TĐKT để tố cáo, vu cáo không đúng sự thật.

Ngoài ra, Thông tư số 01/VBHN-VKSTC còn nêu rõ các hình thức tổ chức thi đua. Cụ thể, thi đua thường xuyên là hình thức thi đua căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cá nhân, tập thể để tổ chức phát động nhằm thực hiện tốt công việc hằng ngày, hằng tháng, hằng quý, hằng năm của cơ quan, đơn vị.

Thi đua theo đợt (theo chuyên đề) là hình thức thi đua nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm hoặc một lĩnh vực cần tập trung được xác định trong khoảng thời gian nhất định để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của cơ quan, đơn vị.

Chỉ phát động thi đua theo đợt khi đã xác định rõ thời gian, mục đích, yêu cầu, chỉ tiêu, nội dung và giải pháp.

Về trách nhiệm của cơ quan thông tin, tuyên truyền, Thông tư số 01/VBHN-VKSTC nêu rõ: Tạp chí kiểm sát, Báo Bảo vệ pháp luật, Truyền hình Kiểm sát nhân dân, Trang thông tin điện tử của Ngành, của VKSND và Viện kiểm sát quân sự các cấp có trách nhiệm phản ánh trung thực kết quả của phong trào thi đua và công tác khen thưởng, thường xuyên tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật về TĐKT; phổ biến, nêu gương các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; phát hiện các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua; đấu tranh, phê phán các hiện tượng tiêu cực trong TĐKT.

 

P.V