VKSND tối cao vừa ban hành Kế hoạch số 35/KH-VKSTC về việc xây dựng hướng dẫn liên ngành về phân loại đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (thay thế Hướng dẫn số 24/HD-VKSTC-TATC-BCA-BTP-BQP ngày 8/5/2014 của liên ngành Tư pháp trung ương). 

Theo đó, việc xây dựng hướng dẫn nhằm nâng cao chất lượng công tác phân loại đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp và đảm bảo thực hiện thống nhất trong các cơ quan tư pháp (các cấp) về phân loại đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. 

Quá trình xây dựng, ký ban hành Hướng dẫn liên ngành cần có sự tham gia, phối hợp của các ngành Tư pháp trung ương và địa phương; việc xây dựng, ban hành Hướng dẫn liên ngành phải đảm bảo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật. 

leftcenterrightdel
 VKSND tỉnh Thừa Thiên - Huế và các đơn vị ký quy chế phối hợp liên ngành. (Ảnh minh hoạ)

Về nội dung, trên cơ sở các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo thuộc các lĩnh vực trong hoạt động tư pháp; Hướng dẫn liên ngành sẽ thống nhất hướng dẫn Danh mục phân loại đơn khiếu nại, tố cáo trong các lĩnh vực, cụ thể: Tố tụng hình sự; Tố tụng dân sự; Tố tụng hành chính; Thi hành án hình sự và Thi hành án dân sự. 

Về tổ chức thực hiện, Kế hoạch số 35/KH-VKSTC nêu rõ: VKSND tối cao có văn bản, gửi các Cơ quan Tư pháp trung ương về sự cần thiết phải ban hành Hướng dẫn liên ngành thay thế Hướng dẫn 24 và công tác phối hợp giữa các Ngành trong quá trình xây dựng, ban hành Hướng dẫn này; đề nghị cử cán bộ tham gia Tổ biên tập để tham gia xây dựng Hướng dẫn liên ngành. 

Dự thảo Hướng dẫn liên ngành, trên cơ sở Hướng dẫn 24 và quy định trong các đạo luật mới về tư pháp có liên quan; tổ chức lấy ý kiến Viện kiểm sát quân sự trung ương, các đơn vị thuộc VKSND tối cao có liên quan, các VKSND cấp cao và VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; tổng hợp và tiếp thu ý kiến góp ý, chuyển Vụ 14 VKSND tối cao tổ chức thẩm định. 

Tổ chức thẩm định dự thảo Hướng dẫn liên ngành.

Tiếp thu ý kiến thẩm định, hoàn chỉnh dự thảo Hướng dẫn liên ngành và hồ sơ, trình lãnh đạo VKSND tối cao dự thảo văn bản xin ý kiến của các ngành Tư pháp trung ương (TAND tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng).  

Tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các ngành Tư pháp trung ương, trình đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao cho ý kiến về việc ban hành Hướng dẫn liên ngành. 

Tham mưu các đồng chí lãnh đạo liên ngành Tư pháp trung ương ký ban hành Hướng dẫn liên ngành về phân loại đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (thay thế Hướng dẫn số 24/HD-VKSTC-TATC-BCA-BTP-BQP ngày 8/5/2014 của liên ngành Tư pháp trung ương).  

Kế hoạch số 35/KH-VKSTC cũng yêu cầu: Vụ trưởng Vụ 12 có trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung Kế hoạch này, theo đúng yêu cầu, tiến độ đề ra. Thủ trưởng các đơn vị: Vụ 1, Vụ 2, Vụ 3, Vụ 4, Vụ 5, Vụ 6, Vụ 7, Vụ 8, Vụ 9, Vụ 10, Vụ 11, Vụ 14, Văn phòng, Báo Bảo vệ pháp luật, Tạp chí Kiểm sát, Trang thông tin điện tử VKSND tối cao; Viện kiểm sát Quân sự trung ương; các VKSND cấp cao; VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phối hợp thực hiện Kế hoạch này.

 

P.V