Kế hoạch nêu rõ, cơ cấu ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức theo vị trí việc làm có đủ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng việc thực hiện nhiệm vụ được giao, phù hợp với quy định hiện hành về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức. Đồng thời, bảo đảm quyền lợi cho đội ngũ công chức, viên chức có năng lực, trình độ trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Việc tổ chức thi nâng ngạch công chức nghiệp vụ khác và thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức phải đảm bảo nguyên tắc nghiêm túc, công bằng, khách quan, công khai và đúng theo quy định của pháp luật; đồng thời đánh giá được năng lực, trình độ của thí sinh nhằm đáp ứng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức, viên chức theo quy định.

Đối với việc thi nâng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, đối tượng dự thi là công chức hành chính được xác định theo quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/1/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức và Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 2/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/1/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức, đang công tác tại VKSND các cấp.

Đối với thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính: Phải đang giữ ngạch chuyên viên (mã số 01.003); có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để dự thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính theo quy định.

leftcenterrightdel
 Cán bộ, công chức ngành Kiểm sát. (Ảnh minh hoạ)

Đối với thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên: Phải đang giữ ngạch cán sự (mã số 01.004); có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để dự thi nâng ngạch công chức từ ngạch cán sự lên ngạch chuyên viên theo quy định.

Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự thi nâng ngạch chuyên viên chính bao gồm: Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm 2020; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật quy định tại Điều 82 của Luật Cán bộ, công chức được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 17 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Hiện đang giữ ngạch chuyên viên (mã số 01.003), có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch chuyên viên chính (mã số 01.002).

Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch chuyên viên chính (tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn nghiệp vụ, trình độ đào tạo, bồi dưỡng và các yêu cầu được quy định tại Điều 6 Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ).

Công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính phải có thời gian giữ ngạch chuyên viên và tương đương từ đủ 9 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc). Trường hợp có thời gian tương đương với ngạch chuyên viên thì thời gian giữ ngạch chuyên viên tối thiểu 1 năm (đủ 12 tháng) tính đển ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch.

Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự thi nâng ngạch chuyên viên: Ngoài điều kiện, tiêu chuẩn giống như đối với dự thi nâng ngạch chuyên viên chính, người dự thi còn phải đang giữ ngạch cán sự (mã số 01.004), có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch chuyên viên (mã số 01.003).

Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch chuyên viên); công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên phải có thời gian giữ ngạch cán sự và tương đương từ đủ 3 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc). Trường hợp có thời gian tương đương với ngạch cán sự thì thời gian giữ ngạch cán sự tối thiểu 1 năm (đủ 12 tháng) tính đến ngày hết thời hạn nộp hổ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch.

Hình thức thi gồm: Môn kiến thức chung, hình thức thi: Thi trắc nghiệm; nội dung thi: 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của ngạch dự thi; thời gian thi: 60 phút.

Môn ngoại ngữ, hình thức thi: Thi trắc nghiệm; nội dung thi: 30 câu hỏi về một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc theo yêu cầu của ngạch dự thi do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi nâng ngạch quyết định; thời gian thi: 30 phút.

Môn tin học, hình thức thi: Thi trắc nghiệm; nội dung thi: 30 câu hỏi theo yêu cầu của ngạch dự thi; thời gian thi: 30 phút.

Môn chuyên môn, nghiệp vụ, đối với nâng ngạch lên ngạch chuyên viên chính: Hình thức thi viết, thang điểm 100; nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ của người dự thi; thời gian thi: 180 phút.

Đối với nâng ngạch lên ngạch chuyên viên: Hình thức thi viết, thang điểm 100; nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ của người dự thi; thời gian thi: 120 phút.

Ngoài nội dung trên, Kế hoạch còn đề cập đến các nội dung khác gồm: Thi nâng ngạch kế toán viên, kế toán viên chính; thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên viên chính; thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp kế toán viên chính; thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính; thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp phóng viên chính; điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ, tin học; chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; hồ sơ đăng ký dự thi; hội đồng thi...

P.V