Theo đó, Kế hoạch số 27/KH-VKSTC của Viện trưởng VKSND tối cao nêu rõ: Việc tổ chức hội nghị nhằm phổ biến, quán triệt đầy đủ, kịp thời, sâu sắc những nội dung cơ bản của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017; nhất là những quy định mới so với Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009 đến các đồng chí lãnh đạo, Kiểm sát viên, Điều tra viên, Kiểm tra viên và giảng viên, cán bộ, công chức làm công tác chuyên môn nghiệp vụ để góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ và thực hiện nhiệm vụ giải quyết bồi thường trong toàn Ngành, đảm bảo tính thống nhất, tính hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, việc tổ chức hội nghị cũng nhằm hướng dẫn Quy trình giải quyết yêu cầu bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát.

Đồng thời, đánh giá những ưu điểm, tồn tại, hạn chế, làm rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong công tác bồi thường thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát.

Hội nghị còn nhằm trao đổi những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả, giải đáp những khó khăn, vướng mắc cho đội ngũ cán bộ làm công tác giải quyết bồi thường nhằm nâng cao chất lượng giải quyết bồi thường trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Theo Kế hoạch, hội nghị dự kiến sẽ tổ chức vào cuối tháng 3/2019, theo hình thức trực tuyến, nối điểm cầu chính tại VKSND tối cao đến các điểm cầu trong toàn ngành Kiểm sát nhân dân.

P.V