Theo báo cáo của Vụ 11, 6 tháng qua, Viện kiểm sát các cấp đã có nhiều cố gắng đổi mới công tác quản lý chỉ đạo, điều hành theo hướng chuyên sâu làm công tác kiểm sát thi hành án dân sự. Viện kiểm sát các cấp đã hoàn thành tốt Chương trình công tác kiểm sát thi hành án dân sự và hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành KSND ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-VKSTC ngày 10/10/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao; thực hiện Quyết định 186, 187, 188 ngày 06/4/2016 của VKSND tối cao về chế độ báo cáo thống kê trong Ngành; thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC về Hướng dẫn phối hợp trong thống kê thi hành án dân sự.

Đối với Vụ 11, công tác chỉ đạo, điều hành của đơn vị đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ công tác kiểm sát thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2018; quán triệt Chỉ thị, kế hoạch, các Thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Viện trưởng, trả lời 14 công văn thỉnh thị nghiệp vụ của cấp tỉnh đúng hạn; công tác chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ đối với VKSND địa phương có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự của VKSND địa phương theo đúng tinh thần Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao.

leftcenterrightdel
Vụ trưởng Vụ 11 Nguyễn Văn Nông báo cáo tình hình công tác của đơn vị 

Tại Hội nghị, ý kiến phát biểu của lãnh đạo, công chức thuộc Vụ 11 đã đề cập đến các giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thời gian qua, như: Tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính; tiếp tục thực hiện tốt Quy chế liên ngành về công tác phối hợp trong hoạt động thi hành án dân sự; phát huy tính chủ động, nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, Kiểm sát viên thực hiện công tác kiểm sát thi hành án dân sự; yêu cầu nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật về thi hành án dân sự, quy chế công tác kiểm sát và các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ của cấp trên. Chú trọng kiểm sát chặt chẽ các bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật chuyển Cơ quan thi hành án dân sự để thi hành, hạn chế tình trạng bản án, quyết định Tòa án tuyên không rõ, có sai sót, khó thi hành không được phát hiện kịp thời.

Đồng thời, Viện kiểm sát cần tăng cường công tác kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực thi hành án dân sự, hành chính tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác này. Viện kiểm sát cũng cần tăng cường công tác kiểm sát phát hiện vi phạm, thiếu sót trong quá trình tổ chức thi hành, qua đó kịp thời yêu cầu Cơ quan thi hành án dân sự sửa chữa khắc phục, không để vi phạm có tính chất kéo dài.

leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị của Vụ 11 

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị của Vụ 11, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đã yêu cầu Vụ 11 cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2018, như: Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và hoạt động của đơn vị theo phương châm đã được Ngành xác định. Đề ra các giải pháp, biện pháp cụ thể, thiết thực khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong 6 tháng đầu năm 2018 để tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá. Vụ cũng cần gắn công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ đối với Viện kiểm sát địa phương với việc tổ chức thực hiện chỉ tiêu công tác của đơn vị; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác để tham mưu cho Lãnh đạo VKSND tối cao ban hành văn bản hướng dẫn địa phương. Tiếp tục xây dựng các chuyên đề nghiệp vụ để phục vụ cho Hội nghị tập huấn về nghiệp vụ kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính; đồng thời, tập trung xây dựng các đề án được phân công.

Bên cạnh đó, đơn vị cần hoàn thành kế hoạch trực tiếp kiểm sát Cục Thi hành án dân sự theo Chương trình công tác năm 2018; phúc tra việc thực hiện kết luận trực tiếp kiểm sát tại Cục Thi hành án dân sự. Phối hợp với Vụ 8 và các đơn vị thuộc VKSND tối cao tiếp tục thực hiện chương trình công tác kiểm tra nghiệp vụ liên Vụ và các chương trình kiểm tra của Ngành trong năm 2018.

Mặt khác, đơn vị cũng cần hoàn thành các chỉ tiêu nghiệp vụ cơ bản ban hành kèm theo Quyết định số 397/QD-VKSTC ngày 10/10/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao, như: Ban hành thông báo rút kinh nghiệm, trực tiếp kiểm sát đúng chỉ tiêu đã đề ra; tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ thi hành án dân sự, hành chính, kiểm tra liên vụ, phối hợp liên ngành giải quyết các vụ việc khó khăn, phức tạp, kéo dài; xây dựng chuyên đề, đề án được giao đúng quy định; xây dựng kiến nghị với cơ quan TAND và cơ quan thi hành án dân sự...

Đắc Thái