Theo đó, qua công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính “Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong lĩnh vực chính sách thương binh – xã hội”, do TAND tỉnh Quảng Ngãi thụ lý vụ án số 42/2022/TLST-HC ngày 24/10/2022, giữa người khởi kiện là ông Cao Tiến Chánh (SN 1956), người bị kiện là Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ và Chủ tịch UBND xã Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ, VKSND tỉnh Quảng Ngãi nhận thấy, ngày 5/11/2021, ông Cao Tiến Chánh có đơn khiếu nại hành vi hành chính của Chủ tịch UBND xã Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi về việc không đồng ý đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết chế độ tù đày cho ông.

Ngày 15/11/2021, Chủ tịch UBND xã Phổ Nhơn đã ban hành Thông báo số 05/TB-UBND về việc thụ lý đơn khiếu nại lần đầu. Đến ngày 15/12/2021, ban hành Quyết định số 690/QĐ-UBND (Quyết định số 690) về việc kiện toàn thành viên Tổ xác minh nội dung khiếu nại của ông Chánh.

leftcenterrightdel
VKSND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức cuộc thi “Viết báo cáo đề xuất về việc giải quyết vụ án dân sự theo thủ tục sơ thẩm”. (Ảnh minh họa).

Sau khi được thành lập, Tổ xác minh không mời ông Chánh để làm việc trực tiếp, không tiến hành xác minh theo quy định của pháp luật về khiếu nại, mà căn cứ theo kết quả xác minh theo Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 16/3/2021 (Quyết định số 31) giải quyết khiếu nại của bà Tô Thị Giao để ban hành Báo cáo xác minh số 01/BC-TXM ngày 28/12/2021 (Báo cáo số 1).

Do không xác minh lại nên Báo cáo xác minh số 1 vừa thực hiện theo Quyết định số 31, vừa thực hiện theo Quyết định số 690 của Chủ tịch UBND xã Phổ Nhơn. Trong khi đó, tại Điều 2 Quyết định số 690 của Chủ tịch UBND xã Phổ Nhơn quy định: “Quyết định này thay thế Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 16/3/2021 của Chủ tịch UBND xã Phổ Nhơn về việc xác minh nội dung khiếu nại”.

Như vậy, Quyết định số 31 của Chủ tịch UBND xã Phổ Nhơn đã không còn giá trị pháp lý để làm căn cứ giải quyết khiếu nại theo đơn ngày 5/11/2021 của ông Chánh kể từ ngày Chủ tịch UBND xã Phổ Nhơn ban hành Quyết định số 690.

Đến ngày 13/01/2022, Chủ tịch UBND xã Phổ Nhơn tổ chức đối thoại với bà Tô Thị Giao, là người được ông Chánh ủy quyền khiếu nại. Tại buổi đối thoại, Phó Chủ tịch UBND xã Phổ Nhơn thông qua nội dung xác minh tại Báo cáo số 1, theo Quyết định số 31 của Chủ tịch UBND xã Phổ Nhơn về việc xác minh nội dung khiếu nại.

Như vậy, Chủ tịch UBND xã Phổ Nhơn đã tổ chức đối thoại với ông Chánh theo báo cáo xác minh được thực hiện trước khi Chủ tịch UBND xã Phổ Nhơn thụ lý đơn khiếu nại lần đầu của ông Chánh vào ngày 15/11/2021. Đồng thời, khi ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại số 11/QĐ- UBND ngày 10/2/2022, Chủ tịch UBND xã Phổ Nhơn vẫn căn cứ vào Quyết định số 31 đã được thay thế bằng Quyết định số 690.

Do đó, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND xã Phổ Nhơn trong quá trình giải quyết khiếu nại theo đơn ngày 5/11/2021 của ông Cao Tiến Chánh là không đúng theo quy định Điều 29 Luật Khiếu nại năm 2011; Điều 10, 11 Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ; Điều 19, 23 của Nghị định số 124/2020/NĐ - CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại.

Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 10/2/2022 của Chủ tịch UBND xã Phổ Nhơn về việc giải quyết khiếu nại (lần đầu) là không đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Do đó, Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ ban hành Quyết định số 2653/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 về việc giải quyết khiếu nại (lần hai) không công nhận nội dung khiếu nại của ông Cao Tiến Chánh, công nhận và giữ nguyên nội dung Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 10/2/2022 của Chủ tịch UBND xã Phổ Nhơn cũng không đúng quy định của pháp luật.

Để đảm bảo cho công tác thụ lý, giải quyết khiếu nại đúng quy định của pháp luật, ngày 19/6/2023, VKSND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành kiến nghị số 623/KN-VKS-HC, kiến nghị đến Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, quan tâm, chỉ đạo các đơn vị tham mưu, Chủ tịch UBND xã Phổ Nhơn rút kinh nghiệm, khắc phục thiếu sót về trình tự, thủ tục thụ lý, giải quyết khiếu nại trong thời gian đến và thông báo kết quả cho VKSND tỉnh Quảng Ngãi việc thực hiện kiến nghị theo quy định của pháp luật.

Việt Vương - X.N