Thông tư này quy định đối với yêu cầu đối với các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình Sữa học đường theo Quyết định số 1340/QĐ-TTg ngày 8/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020.

leftcenterrightdel
21 vi chất dinh dưỡng sữa tươi học đường 

Các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình Sữa tươi học đường bao gồm sữa tươi nguyên chất tiệt trùng và sữa tươi tiệt trùng đáp ứng các quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm dạng sữa lòng QCVN 5-1: 2010/BYT ban hành kèm theo Thông tư số 30/2010/TT - BYT ngày 2/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế và yêu cầu quy định tại Điều 4, Điều 5 Thông tư này.

Theo thông tư này, các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình Sữa học đường phải đảm bảo đủ 21 vi chất dinh dưỡng và nguyên liệu đầu vào phải đảm bảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sữa tươi nguyên liệu.

Yêu cầu đối với các sản phẩm sữa này phải được cơ sở sản xuất, kinh doanh công bố trước khi lưu thông trên thị trường

Thông tư chính thức có hiệu lực ngày 20/1/2020.

Lê Sử