Ngày 10/8, UBND TP HCM cho biết, phê bình nghiêm khắc các cá nhân có liên quan đến những thiếu sót theo Kết luận thanh tra số 08/KL-TTTP-P3 ngày 3/6/2019 của Thanh tra TP HCM.

Theo đó, xét báo cáo của Sở Nội vụ về kết quả tổ chức kiểm điểm các cá nhân có thiếu sót, sai phạm liên quan theo kết luận thanh tra tại Sở Giáo dục - Đào tạo và công văn giải trình liên quan đến trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với việc tổ chức đoàn đi công tác tại Nhật Bản sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước của Sở Giáo dục - Đào tạo.

UBND TP HCM phê bình nghiêm khắc đối với các cá nhân nêu trên vì đã để xảy ra các thiếu sót, sai phạm. Trong đó, ông Lê Hồng Sơn với vai trò là người đứng đầu cần nhận thức sâu sắc những thiếu sót của cá nhân và sai sót của cấp dưới có liên quan đến ngành, lĩnh vực mình phụ trách, không để lặp lại những thiếu sót như kết luận thanh tra đã nêu.

Giao Ban Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo, tổ chức quán triệt, rút kinh nghiệm về những hạn chế, thiếu sót trong tập thể lãnh đạo sở về công tác quản lý, điều hành công việc tại cơ quan; tiếp tục triển khai, đôn đốc việc thực hiện nghiêm các biện pháp khắc phục theo kết luận của Thanh tra thành phố.

Đồng thời, tổ chức quán triệt trong toàn ngành giáo dục để không xảy ra các thiếu sót, đề nghị Ban Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo nghiêm túc thực hiện./.

Nguyễn Lánh