Để có được kết quả này, ngay từ đầu năm, BHXH tỉnh và các huyện, thành phố trong tỉnh đã chủ động tham mưu với chính quyền địa phương giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT vào chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội; kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các cấp và thường xuyên chỉ đạo công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT.

Qua đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan đơn vị trong việc thực hiện hiệu quả chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT.

leftcenterrightdel
 Ra quân truyền thông chính sách BHXH, BHYT tại Tuyên Quang.

Đồng thời, BHXH tỉnh thường xuyên rà soát đơn vị có người lao động chưa tham gia BHXH, BHYT theo dữ liệu từ cơ quan thuế xác định đối tượng tiềm năng để phát triển người tham gia BHXH, BHYT, triển khai tới cán bộ thu và các tổ chức dịch thu…

BHXH tỉnh cũng tích cực đẩy mạnh tuyên truyền phát triển người tham gia BHXH, BHYT, chú trọng các nội dung liên quan đến nhóm đối tượng quan trọng ở thời điểm hiện nay như BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, BHYT học sinh, sinh viên…

leftcenterrightdel
  Tích cực tuyên truyền, phổ biến, tư vấn BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, BHYT học sinh, sinh viên.

Cùng đó, BHXH các huyện đã cử cán bộ thường xuyên “bám sát” địa bàn, “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, trực tiếp gặp gỡ người dân để phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình,…

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn một số khó khăn. Đồng chí Hồ Thị Hải, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Tuyên Quang cho biết, qua rà soát dữ liệu quyết toán thuế thu nhập cá nhân còn một số đơn vị chưa chủ động trong công tác tham gia BHXH bắt buộc cho người lao động, một số đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động; tỷ lệ người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình chưa cao…

Công tác phối hợp của các tổ chức dịch vụ thu trong việc phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình chưa đồng bộ, chỉ tập trung phát triển người tăng mới, chưa coi trọng việc duy trì số người đã và đang tham gia, do vậy hiệu quả chưa cao... Bên cạnh đó, số người dân đang tham gia dừng và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện có xu hướng gia tăng.

Do vậy, BHXH các huyện đang tiếp tục thực hiện giải pháp thường xuyên tổ chức chương trình ra quân, tuyên truyền nhóm nhỏ những ngày nghỉ hoặc buổi tối với mục tiêu tuyên truyền, vận động người tham gia tăng mới BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Song song với đó, tiếp tục duy trì vận động tối đa số người đang tham gia đến hạn sẽ tiếp tục tham gia, đồng thời vận động những người đã dừng đóng từ tháng 1/2023 tham gia trở lại.

Trước thực tế này, ngày 4/12/2023, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Hoàng Việt Phương đã ký văn bản số 6082/UBND-THVX về việc tăng cường các giải pháp hoàn thành chỉ tiêu về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp năm 2023. Trong đó, chỉ đạo và giao trách nhiệm cho các sở, ban, ngành, thành viên ban chỉ đạo cấp tỉnh, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền khẩn trương triển khai thực hiện các giải pháp tăng cường, bảo đảm tỷ lệ người dân tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp mà Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao.

BHXH tỉnh chủ động phối hợp các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đến các đơn vị sử dụng lao động và người dân kịp thời, hiệu quả, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2023. Đôn đốc các đơn vị sử dụng lao động trích nộp bảo hiểm xã hội theo quy định; công khai danh sách những đơn vị nợ đọng bảo hiểm từ 3 tháng trở lên. Thực hiện rà soát, nắm bắt tình hình sử dụng lao động, việc làm tại các đơn vị sử dụng lao động để đôn đốc việc tham gia BHXH cho người lao động theo quy định.

leftcenterrightdel
 Tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình cho người dân.

Triển khai chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Tuyên Quang Hồ Thị Hải cho biết, sẽ tăng cường phối hợp, triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Lãnh đạo BHXH tỉnh đề nghị toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động BHXH tỉnh và BHXH các huyện quyết liệt, tập trung phát triển người tham gia ở các nhóm BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo kịch bản năm 2023 đã xây dựng và tập trung 5 nhóm giải pháp.

Thứ nhất, tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ và chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT; tham mưu với Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các cấp chỉ đạo triển khai các giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHYT.

Thứ hai, phối hợp các cơ quan: Thuế, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Công an, Liên đoàn Lao động trong công tác phát triển người tham gia. Phối hợp tổ chức hội nghị làm việc với các đơn vị sử dụng lao động để tuyên truyền, vận động, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật nhà nước.

Thứ ba, yêu cầu BHXH các huyện, các phòng nghiệp vụ triển khai, quán triệt đến cán bộ, viên chức, người lao động nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, có giải pháp kịp thời để nâng cao hiệu quả công việc.

Tập trung triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHYT; phân công nhiệm vụ cụ thể cho viên chức, người lao động tập trung đôn đốc thu, giảm nợ, không để phát sinh nợ; thường xuyên rà soát cơ sở dữ liệu người chưa tham gia để xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động người tham gia BHYT tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Thứ tư, tăng cường phối hợp các hội, đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội, ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức dịch vụ thu tích cực tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền vận động nhằm góp phần làm thay đổi nhận thức và hành động của người dân, giúp họ chủ động tham gia để bảo đảm an sinh, ổn định cuộc sống.

Thứ năm, đẩy mạnh việc phối hợp cơ quan truyền thông, chú trọng tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT tế tới người dân qua các phương tiện thông tin đại chúng; đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hiện đại.

Qua đó giúp người dân, người lao động hiểu rõ quyền, lợi ích của việc tham gia BHXH, BHYT trên cơ sở nhận thức đúng, đầy đủ và sâu sắc chủ trương, quan điểm của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, từ đó tạo sự đồng thuận, chủ động tham gia.

Ngọc Anh