Về vấn đề này, Luật sư Phạm Ngọc Oanh – Luật sư Công ty Luật TNHH Hùng Thắng, Đoàn Luật sư TP Hà Nội có ý kiến như sau:

leftcenterrightdel
Luật sư Phạm Ngọc Oanh – Luật sư Công ty Luật TNHH Hùng Thắng. 

Trước tình hình dịch bệnh COVID -19 đang diễn biến phức tạp, Chính phủ đã ban hành nhiều biện pháp để ngăn chặn và phòng chống dịch bệnh. Một trong số đó là thực hiện các biện pháp cách ly y tế. Việc áp dụng các biện pháp cách ly y tế được thực hiện theo quy định tại Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 và Nghị định 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch (Nghị định 101/2010/NĐ-CP). Cụ thể như sau:

 Khoản 16, Điều 2 Luật phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm quy định: “Cách ly y tế là việc tách riêng người mắc bệnh truyền nhiễm, người bị nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm, người mang mầm bệnh truyền nhiễm hoặc vật có khả năng mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm nhằm hạn chế sự lây truyền bệnh.”

Biện pháp cách ly y tế có thể được thực hiện tại nhà, tại cơ sở y tế, tại cửa khẩu hoặc tại các cơ sở, địa điểm khác. Theo quy định tại Điều 2 Nghị định 101/2021/NĐ-CP thì thẩm quyền và thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế được thực hiện như sau:

Thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế:

-         Trưởng Ban Chỉ đạo chống dịch quyết định việc áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà hoặc tại cơ sở y tế đối với các đối tượng quy định tại khoản 1, điểm b khoản 2 và khoản 4 Điều 1 Nghị định 101/2021/NĐ-CP;

-         Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 Nghị định 101/2021/NĐ-CP;

-         Người đứng đầu cơ quan phụ trách cửa khẩu quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế đối với các đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định 101/2021/NĐ-CP.

Thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế được thực hiện như sau:

-            Thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế do người có thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế quyết định nhưng không quá 21 ngày, kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế có hiệu lực. Riêng đối với hình thức cách ly y tế tại cửa khẩu, thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế không quá 02 ngày, kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế có hiệu lực;

-            Trường hợp hết thời hạn áp dụng biện pháp cách ly y tế mà đối tượng bị áp dụng biện pháp cách ly y tế chưa khỏi bệnh hoặc chưa được xử lý theo quy định tại khoản 3 Điều 36 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm thì phải gia hạn thời gian cách ly. Quyết định gia hạn thời gian cách ly y tế là 10 ngày, kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà được thực hiện theo quy định tại Điều 3 và Điều 4 Nghị định 101/2021/NĐ-CP như sau:

-          Trong thời gian 03 giờ, kể từ khi phát hiện đối tượng cần phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà, Trạm trưởng Trạm Y tế xã, phường, thị trấn lập danh sách các trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà và báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo chống dịch cấp xã để xem xét, phê duyệt;

-      Trong thời gian 01 giờ, kể từ khi nhận được đề nghị của Trạm trưởng Trạm y tế xã, Trưởng Ban Chỉ đạo chống dịch cấp xã phải quyết định việc phê duyệt hoặc từ chối phê duyệt danh sách các trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly y tế. Trường hợp từ chối phê duyệt phải nêu rõ lý do;

-      Trong thời gian 03 giờ, kể từ khi danh sách các trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly y tế được phê duyệt.

 Trạm trưởng Trạm Y tế xã có trách nhiệm: Thông báo việc áp dụng biện pháp cách ly cho người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế và thân nhân của họ, đồng thời thông báo cho Công an xã và tổ trưởng tổ dân phố, trưởng cụm dân cư, trưởng thôn, già làng, trưởng bản, trưởng làng, trưởng ấp, trưởng phum, trưởng sóc để phối hợp giám sát việc thực hiện biện pháp cách ly y tế. Tổ chức thực hiện các biện pháp giám sát, theo dõi sức khỏe của người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế. Báo cáo và đề xuất với Ban Chỉ đạo chống dịch cấp xã về các biện pháp nhằm hạn chế đến mức tối đa nguy cơ lây nhiễm từ người bị cách ly y tế ra cộng đồng.
Hương My