Luật sư Lê Anh Ngọc - Đoàn Luật sư TP Hà Nội có ý kiến như sau:

leftcenterrightdel
 Luật sư Lê Anh Ngọc .

Các hành vi vi phạm hành chính về vệ sinh an toàn thực phẩm

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 1 Nghị định 115/2018/NĐ-CP quy định những hành vi vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm gồm:

– Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn đối với sản phẩm thực phẩm;

– Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, cung cấp thực phẩm tới người tiêu dùng;

– Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu, xuất khẩu và vi phạm quy định khác về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, cung cấp thực phẩm;

– Vi phạm quy định về quảng cáo, thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm; kiểm nghiệm thực phẩm; phân tích nguy cơ, phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm; truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý đối với thực phẩm không an toàn.

Ngoài ra các hành vi vi phạm hành chính khác trong lĩnh vực liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm không được quy định tại Nghị định 115/2018/NĐ-CP thì áp dụng quy định tại các nghị định khác của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan để xử phạt.

Theo quy định tại Điều 3 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi, bổ sung năm 2020 thì xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm phải đáp ứng các nguyên tắc như sau:

Nguyên tắc về việc xử phạt vi phạm hành chính

– Mọi vi phạm hành chính phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và phải bị xử lý nghiêm minh, mọi hậu quả do vi phạm hành chính trong vệ sinh  an toàn thực phẩm gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật;

– Việc xử phạt vi phạm hành chính phải được tiến hành một cách nhanh chóng, công khai, khách quan, đúng thẩm quyền, bảo đảm việc xử phạt công bằng, đúng quy định của pháp luật;

– Việc xử phạt vi phạm hành chính về vệ sinh an toàn thực phẩm cần phải căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, đối tượng vi phạm và tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng;

– Chỉ xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm khi có hành vi vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật quy định. Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần. Nhiều người cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính thì mỗi người vi phạm đều bị xử phạt về hành vi vi phạm hành chính đó. Đối với trường hợp nếu một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính hoặc vi phạm hành chính nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm, trừ trường hợp hành vi vi phạm hành chính nhiều lần được Chính phủ quy định là tình tiết tăng nặng.

– Người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm chứng minh cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.. Cá nhân, tổ chức bị xử phạt có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp chứng minh mình không vi phạm hành chính đó.

– Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Nguyên tắc về việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính

– Cá nhân chỉ bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính nếu thuộc một trong các đối tượng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn (Điều 90 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012, sửa đổi, bổ sung 2020), đối tượng bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng (Điều 92  Luật xử lý vi phạm hành chính 2012, sửa đổi, bổ sung 2020); đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc (Điều 94 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012, sửa đổi, bổ sung 2020); đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (Điều 96 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012, sửa đổi, bổ sung 2020).

– Việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm phải được tiến hành nhanh chóng, công khai, khách quan, đúng thẩm quyền, bảo đảm công bằng, đúng quy định của pháp luật;

– Việc quyết định thời hạn áp dụng biện pháp xử lý hành chính phải căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, nhân thân người vi phạm và tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng;

– Người có thẩm quyền áp dụng biện pháp xử lý hành chính có trách nhiệm chứng minh vi phạm hành chính. Cá nhân bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp chứng minh mình không vi phạm hành chính để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho mình.

Hương My(T/h)