Theo Quyết định, tỷ lệ bao phủ BHYT toàn quốc năm 2022 là 92,6%; năm 2023 là 93,2%; năm 2024 là 94,1%; năm 2025 là 95,15%.

Để đạt được chỉ tiêu trên, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các Sở, ban, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch và giải pháp triển khai thực hiện để đạt chỉ tiêu được giao. Thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin về người lao động, tiền lương của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn để rà soát, đối chiếu và xử lý tình trạng trốn đóng, nợ đóng BHXH, BHYT. Bên cạnh đó, trình HĐND để bố trí ngân sách địa phương và huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ thêm cho người dân tham gia BHYT. Cụ thể: Tập trung hỗ trợ người thuộc hộ gia đình cận nghèo, hộ gia đình nghèo đa chiều không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 9 Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT, bảo đảm đạt mục tiêu 100% các đối tượng này tham gia BHYT. Hỗ trợ người thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình; học sinh, sinh viên để tăng tỷ lệ tham gia BHYT của các nhóm đối tượng này. Hỗ trợ các đối tượng khác trên địa bàn thuộc quyền quản lý.

leftcenterrightdel
 Năm 2025 phấn đấu tỷ lệ bao phủ BHYT toàn quốc đạt 95,15% dân số (Ảnh minh hoạ)

BHXH Việt Nam chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, đôn đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp phát triển đối tượng tham gia; mở rộng tỷ lệ bao phủ BHYT…

Bộ Y tế chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, y tế các Bộ, ngành, các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) trên phạm vi toàn quốc tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng KCB, tinh thần, thái độ phục vụ người tham gia BHYT; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT, cải tiến quy trình thanh toán KCB BHYT, đảm bảo thuận lợi khi người tham gia BHYT tăng. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu đề xuất Luật BHYT sửa đổi để mở rộng đối tượng tham gia BHYT như: bổ sung đối tượng thuộc các nhóm chưa quy định trong Luật BHYT hiện hành.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện BHYT cho học sinh, sinh viên, đảm bảo đến năm 2023 có 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT. Phối hợp với BHXH Việt Nam tăng cường thông tin, truyền thông, vận động học sinh, sinh viên tham gia BHYT, nhất là sinh viên. Đồng thời, đưa tiêu chí học sinh, sinh viên tham gia BHYT vào tiêu chí đánh giá xếp loại, thi đua hàng năm của các cơ sở giáo dục, đào tạo./.

Ngọc Anh