leftcenterrightdel
Công điện yêu cầu UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đẩy mạnh thực hiện các giải pháp tăng thu, tiết kiệm chi.

Cụ thể, theo Công điện số 310/CĐ-TTg ngày 10/4, năm 2021, trong bối cảnh nền kinh tế đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng chúng ta đã đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, thu ngân sách trung ương và thu ngân sách địa phương đều vượt dự toán, nhiều địa phương tăng thu lớn. Để phân bổ, sử dụng hiệu quả nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách nhà nước, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã yêu cầu:

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đẩy mạnh thực hiện các giải pháp tăng thu, tiết kiệm chi (nhất là chi sự nghiệp có tính chất đầu tư), chủ động sử dụng nguồn lực của địa phương để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; trong đó sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách địa phương theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật liên quan.

Bố trí cho đầu tư các công trình, dự án của địa phương phải bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, dứt khoát không dàn trải, manh mún, chia cắt, góp phần thúc đẩy phục hồi nhanh và phát triển bền vững kinh tế - xã hội; gửi kết quả phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách địa phương năm 2021 để thực hiện đầu tư các công trình, dự án cho Bộ Kế hoạch - Đầu tư trong tháng 5/2022 để tổng hợp chung, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6 tới đây.

Công điện cũng yêu cầu, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch - Đầu tư khẩn trương xây dựng phương án phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2021 theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 877/VPCP-KTTH ngày 29 tháng 3 năm 2022, bảo đảm đúng quy định, tiến độ theo yêu cầu.

 

Nguyễn Anh