leftcenterrightdel
 Quang cảnh phiên Toà.
leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên Toà.
leftcenterrightdel
 Toàn cảnh phiên Toà.
leftcenterrightdel
 Các Kiểm sát viên tại phiên Toà.
leftcenterrightdel
Kiểm sát viên Nguyễn Ngọc Ước, Nguyễn Thị Thanh Tú và Nguyễn Thanh Lâm thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên Toà.
leftcenterrightdel
  Đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố và kiểm sát xét tử tại phiên Toà.
leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên Nguyễn Thị Thanh Tú tại phiên Toà.
leftcenterrightdel
 Hai Kiểm sát viên dự khuyết tại phiên Toà.

 

 


PV