leftcenterrightdel
 Theo Bộ Tài chính, thương nhân đầu mối có trách nhiệm bảo đảm bảo toàn số dư Quỹ BOG xăng dầu.

Đồng thời, thương nhân đầu mối cũng phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về việc lựa chọn ngân hàng, quản lý và bảo đảm bảo toàn số dư Quỹ BOG.

Theo Bộ Tài chính, tại Nghị định số 80/2023/NĐ-CP ngày 17/11/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 1/11/2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu đã quy định rõ: Ngân hàng thực hiện phong tỏa tài khoản Quỹ BOG của doanh nghiệp.

Tài khoản Quỹ BOG chỉ được sử dụng vào mục đích trích lập và chi sử dụng Quỹ BOG của doanh nghiệp theo thông báo điều hành giá xăng dầu của Bộ Công Thương. Định kỳ 6 tháng, trước ngày 15 tháng 8, ngày 15 tháng 2 hằng năm, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu có trách nhiệm gửi báo cáo kiểm toán (độc lập) chuyên đề về Quỹ BOG gửi về Bộ Tài chính, Bộ Công Thương.

Trường hợp thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định về trích lập, chi sử dụng, kết chuyển Quỹ BOG hoặc không thực hiện kết chuyển Quỹ BOG thì xem xét, xử lý theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính; Đối với những thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đã bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng tái phạm nhiều lần đối với hành vi vi phạm các quy định về trích lập, chi sử dụng, kết chuyển Quỹ BOG hoặc không thực hiện kết chuyển Quỹ BOG theo quy định sẽ xem xét tạm dừng kinh doanh hoặc thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Nguyễn Anh