leftcenterrightdel
 Toàn cảnh quy mô Dự án Khu dân cư Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, TPHCM. Ảnh chụp từ trên cao

Theo Kết luận thanh tra, Dự án Khu dân cư Nhơn Đức do Công ty Vạn Phát Hưng được giao làm chủ đầu tư với quy mô 9,33 ha tại xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè theo Quyết định số 3615/QĐ-UBND ngày 25/7/2015 của UBND TPHCM, đến nay đã hết thời gian được chấp thuận đầu tư nhưng vẫn chưa hoàn thành bàn giao đưa công trình vào sử dụng, quyết toán đầu tư.

Trong quá trình thực hiện Dự án, đã phát sinh một số sai phạm, thiếu sót thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc chấp hành các quy định của pháp, luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, nhà ở, quản lý, sử dụng tài sản công, kinh doanh bất động sản, thuế cần phải xem xét xử lý, chấn chỉnh để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước đối với dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn TPHCM.

Cụ thể, Công ty Vạn Phát Hưng, chủ đầu tư Dự án vi phạm trên nhiều lĩnh vực đất đai, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản, bao gồm: nhận chuyển nhượng đất lúa trước khi được chấp thuận địa điểm đầu tư; đầu tư xây dựng công trình trên đất khi chưa được cơ quan có thẩm quyền giao đất trên thực địa; thi công xây dựng các công trình hạ tầng, móng cọc nhà (có diện tích xây dựng được quy hoạch trên 500m2) không có giấy phép xây dựng; bán 370 nền đất có móng cọc tại Dự án khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép; bàn giao nhà ở để đưa vào sử dụng khi chưa được cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu, chuyển nhượng 16 nền đất có diện tích chuyển nhượng nhiều hơn diện tích thửa đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chưa thực hiện đầu tư xây dựng trường tiểu học phục vụ cộng đồng dân cư, chưa đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, các khu công viên cây xanh, vườn hoa nhóm ở để lập hồ sơ hoàn công và bàn giao cho cơ quan chuyên ngành để quản lý, kê khai với chính quyền địa phương, chưa báo cáo tình hình thực hiện Dự án, chưa hoàn thành thủ tục về quyền sử dụng đất của Dự án.

Đến nay, Dự án chưa hoàn thành theo thời hạn được chấp thuận đầu tư trong khi các cơ quan có thẩm quyền chậm xử lý hoặc chưa xử lý các vi phạm của chủ đầu tư theo quy định của pháp luật.

Thanh tra TPHCM xác định việc để xảy ra các vi phạm nêu trên trách nhiệm chính và trực tiếp thuộc về đại diện theo pháp luật của Công ty Vạn Phát Hưng. Trách nhiệm trong giám sát, kiểm tra, quản lý Nhà nước thực hiện Dự án theo phân cấp thuộc về lãnh đạo UBND xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, lãnh đạo UBND huyện Nhà Bè, lãnh đạo Thanh tra Sở Xây dựng và lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính được phân công tại thời kỳ có liên quan.

Về việc Công ty Vạn Phát Hưng chậm kê khai hoặc không kê khai nộp thuế, không thực hiện quản lý, sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ đúng quy định, Thanh tra TPHCM xác định trách nhiệm chính và trực tiếp thuộc về đại diện theo pháp luật của Công ty Vạn Phát Hưng. Trách nhiệm trong giám sát, kiểm tra, quản lý Nhà nước về thuế theo phân cấp thuộc về lãnh đạo Chi cục Thuế huyện Nhà Bè, Chi cục Thuế quận 1 và lãnh đạo Cục Thuế TPHCM được phân công tại thời kỳ có liên quan.

Trong việc xác định nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của Công ty Vạn Phát Hưng tại Dự án, UBND xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, UBND huyện Nhà Bè tự xác định diện tích đất Nhà nước trực tiếp quản lý trong Dự án (đất liền, rạch, đất giao thông nội đồng) không dựa trên kết quả áp ranh, đo vẽ của đơn vị tư vấn độc lập có chức năng dẫn đến số liệu thiếu thống nhất, chưa đảm bảo cơ sở pháp lý để tính tiền sử dụng đất chủ đầu tư phải nộp. Đến nay, các bên có liên quan vẫn chưa thể xác định chính xác diện tích đất Nhà nước trực tiếp quản lý tại Dự án (đất biền, rạch, đất giao thông nội đồng nằm rải rác, xen kẹp trong Dự án).

Trách nhiệm thuộc về lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè và lãnh đạo UBND huyện Nhà Bè được phân công tại thời kỳ có liên quan.

Ngoài ra, Thanh tra TPHCM cũng chỉ ra, việc Sở Xây dựng tham mưu UBND TPHCM chấp thuận đầu tư Dự án Khu dân cư Nhơn Đức tại xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè do Công ty Vạn Phát Hưng làm chủ đầu tư; Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND TPHCM cho Công ty Vạn Phát Hưng tiếp tục đầu tư, cho chuyển mục đích sử dụng đất tại Dự án nhưng không báo cáo, đề xuất UBND TPHCM xử lý các vướng mắc về đất biển, rạch, đất giao thông nội đồng (khoảng từ 8.175,3m2 đến 12.659,84m2) do Nhà nước trực tiếp quản lý nằm xen kẹp, rải rác trong phạm vi Dự án là chưa thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao, chưa đúng về diện tích đất Công ty đã thỏa thuận bồi thường trên thực tế, cần nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Từ những kết luận nêu trên, Chánh Thanh tra TPHCM kiến nghị và đã được Chủ tịch UBND TPHCM thống nhất, kết luận chỉ đạo, yêu cầu đại diện theo pháp luật của Công ty Vạn Phát Hưng chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản, thuế và các quy định pháp luật khác có liên quan đến việc thực hiện Dự án nhà ở do Công ty làm chủ đầu tư đã được UBND TPHCM chấp thuận đầu tư; khẩn trương đề xuất bằng văn bản cho cơ quan đăng ký đầu tư về việc giãn tiến độ thực hiện Dự án, trong đó cần có kế hoạch cụ thể, cam kết về tiến độ, khả năng tài chính để tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật (giao thông, điện, cấp nước, thoát nước, chiếu sáng,...), hạ tầng xã hội, xây dựng và đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở, trường học tại Dự án theo đúng quy hoạch được duyệt; thực hiện đúng và đầy đủ trách nhiệm của chủ đầu tư đã được nêu tại các Quyết định về giao đất, chấp thuận đầu tư của Ủy ban nhân dân thành phố; chấp hành nghiêm túc việc báo cáo tiến độ thực hiện Dự án cho Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè theo quy định; chịu trách nhiệm khắc phục ngay các vi phạm về đất đai, xây dựng, nhà ở,... thuộc trách nhiệm chủ đầu tư đã nêu tại Kết luận thanh tra theo quy định; nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ tài chính đất đai, về tiền sử dụng đất, các khoản thuế, phí, lệ phí,... tại Dự án đúng quy định của pháp luật theo các thông báo, quyết định có liên quan của cơ quan có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TPHCM giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Cục trưởng Cục Thuế TPHCM, Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè chủ trì, phối hợp, chỉ đạo xử lý các vi phạm theo kết luận Thanh tra đã nêu. Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện các việc nêu trên cho UBND TPHCM và Thanh tra TPHCM trong thời gian 60 ngày kể từ ngày nhận được Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TPHCM. 

PV