Viện trưởng VKSND tối cao vừa có Quyết định số 619/QĐ-VKSTC về việc ban hành Quy chế xét, đề nghị công nhận sáng kiến trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Quy chế quy định về sáng kiến, nội dung sáng kiến, phân loại sáng kiến; nguyên tắc và điều kiện xét, đề nghị công nhận sáng kiến; Hội đồng xét, đề nghị công nhận sáng kiến các cấp; hồ sơ xét, đề nghị công nhận sáng kiến, trình tự, thủ tục xét, công nhận sáng kiến. 

Quy chế được áp dụng đối công chức, viên chức, người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân, không áp dụng đối với hệ thống Viện kiểm sát quân sự. 

leftcenterrightdel
 Một cuộc họp chấm điểm sáng kiến, giải pháp công tác tại VKSND tỉnh Bình Định (ảnh minh hoạ)

Nội dung, hình thức của sáng kiến, gồm: Nội dung sáng kiến liên quan đến hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân, đó là: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Ngành; công tác phối hợp nhằm thúc đẩy quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị trên cơ sở các quy định của pháp luật; các hoạt động khác của ngành Kiểm sát nhân dân.

Các hình thức của sáng kiến gồm: Giải pháp; đề án, đề tài và chuyên đề.

leftcenterrightdel
 Viện trưởng VKSND tối cao trao Cờ thi đua của Chính phủ cho VKSND cấp cao tại Hà Nội

Về phân loại sáng kiến, theo Quy chế, sáng kiến cấp cơ sở là sáng kiến đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 7 của Quy chế này, có quy mô áp dụng trong phạm vi cơ quan, đơn vị và được Chủ tịch Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở đề nghị Thủ trưởng cơ quan, đơn vị công nhận.

Sáng kiến cấp ngành Kiểm sát nhân dân là sáng kiến đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 7 của Quy chế này, có quy mô áp dụng trong phạm vi toàn ngành Kiểm sát nhân dân và được Hội đồng xét, đề nghị công nhận sáng kiến ngành Kiểm sát nhân dân đề nghị Viện trưởng VKSND tối cao công nhận.

Bên cạnh đó, việc xét, đề nghị công nhận sáng kiến phải bảo đảm nguyên tắc chặt chẽ, khách quan, dân chủ, công bằng và đúng thực chất.

Bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi cho người có sáng kiến yêu cầu được công nhận sáng kiến nhằm thúc đẩy các hoạt động sáng kiến trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Về điều kiện xét, đề nghị công nhận sáng kiến, Quy chế nêu rõ: Sáng kiến được người đứng đầu cơ quan, đơn vị công nhận nếu đáp ứng đủ các điều kiện, đó là: Có tính mới hoặc giải quyết được khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực công tác cụ thể của cơ quan, đơn vị; không trùng với sáng kiến của người khác đã được công nhận hoặc đã được áp dụng; đã được áp dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả thiết thực.

Quy chế gồm 6 chương, 26 điều. Liên quan đến nhiệm vụ của các đơn vị, Quy chế nêu rõ: Văn phòng VKSND tối cao, Báo Bảo vệ pháp luật, Tạp chí Kiểm sát và các đơn vị liên quan có trách nhiệm phổ biến, tuyên truyền các hoạt động sáng kiến trên các phương tiện thông tin đại chúng của Ngành, địa phương, đơn vị mình nhằm động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân tham gia hoạt động sáng kiến.

P.V