Bộ Quốc phòng vừa hoàn thành dự thảo Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở” để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, điều hành của Chính phủ, Quân đội luôn là lực lượng tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong chấp hành pháp luật nhà nước, chủ động đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. 

Vai trò của Quân đội đã được thể hiện rõ nét trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. 

Tuy nhiên, công tác phối hợp giữa một số đơn vị Quân đội với địa phương (nhất là cấp cơ sở) trong PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở ở một số địa bàn còn hạn chế, chưa phát huy hết vai trò, khả năng, thế mạnh của cán bộ, chiến sĩ và cơ sở vật chất, phương tiện của cơ quan, đơn vị trong công tác này. 

leftcenterrightdel
 Việc đổi mới công tác PBGDPL luôn được lực lượng Quân đội quan tâm, chú trọng. (Ảnh minh hoạ)

Cũng theo Bộ Quốc phòng, xuất phát từ sự cần thiết nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân và cán bộ, chiến sĩ Quân đội; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác PBGDPL và khắc phục những hạn chế của công tác này; đồng thời xuất phát từ tầm quan trọng về giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, hải đảo trong tình hình mới nên việc triển khai Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác PBGDPL, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở" là hết sức cần thiết.

Theo cơ quan chủ trì, việc xây dựng và triển khai thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác PBGDPL, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở" phải bảo đảm phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm tính khoa học, thiết thực và hiệu quả. 

Xác định công tác PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Bộ Quốc phòng theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo các đơn vị đóng quân trên địa bàn cả nước chủ trì, phối hợp với các địa phương tổ chức thực hiện Đề án. Huy động mọi nguồn lực, kết hợp chặt chẽ với các chương trình, đề án và phong trào có liên quan do các bộ, ngành, địa phương tổ chức để thực hiện.

PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở đảm bảo tính toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, hình thức, biện pháp phong phú, đa dạng, phù hợp với đối tượng; tập trung vào địa bàn trọng yếu, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc ít người; kết hợp với giáo dục đạo đức, lối sống, đạo đức công vụ, xây dựng nếp sống văn hóa và gắn với quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng thời, tổng kết thực tiễn, kế thừa và phát huy kết quả, khắc phục hạn chế, xây dựng, nhân rộng những mô hình, cách làm mới có hiệu quả trong công tác PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở.

Mục tiêu chung của Đề án là phát huy vai trò của lực lượng Quân đội trong tham gia công tác PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật cho nhân dân và cán bộ, chiến sĩ; nâng cao kiến thức, kỹ năng PBGDPL cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội đáp ứng yêu cầu công tác PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở. 

Mục tiêu cụ thể, về nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật cho cán bộ, nhân dân: 90% cán bộ, nhân dân nói chung; 80% cán bộ, nhân dân vùng biên giới hải đảo được PBGDPL, có hiểu biết và ý thức chấp hành nghiêm pháp luật. 

Nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội: 100% cán bộ, chiến sĩ được PBGDPL; có hiểu biết và ý thức chấp hành nghiêm pháp luật; có khả năng, kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật; tỉ lệ vi phạm pháp luật, kỷ luật quân đội giảm theo từng năm. 

Nâng cao năng lực PBGDPL cho người làm công tác PBGDPL: 100% báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trong các đơn vị quân đội được bồi dưỡng lý luận chính trị, pháp luật, tập huấn kiến thức pháp luật và nghiệp vụ PBGDPL đáp ứng yêu cầu công tác PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở.

70% báo cáo viên, cộng tác viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên các địa phương, nhất là vùng biên giới hải đảo được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật và nghiệp vụ PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở. 100% báo cáo viên, tuyên truyền viên được bảo đảm công cụ, tài liệu phục vụ cho công tác PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở.

Vùng biên giới hải đảo nước ta hiện có 1.012 xã, phường, thị trấn biên giới, bờ biển thuộc 217 quận, huyện, thành phố của 44 tỉnh, thành phố, trải dài trên 8.000 km đường biên giới, bờ biển; có 127 cửa khẩu biên giới đất liền, 28 khu kinh tế cửa khẩu đường bộ, 186 cửa khẩu cảng biển, 18 khu kinh tế ven biển; dân số hơn 7,2 triệu (gồm 49 dân tộc, 6 tôn giáo chính, 1,2 triệu tín đồ, hơn 2.000 chức sắc tôn giáo). Đây là địa bàn có vị trí chiến lược về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại, rất cần được bảo vệ an toàn, quản lý chặt chẽ, xây dựng vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, do những hạn chế bất cập về trình độ dân trí, phong tục tập quán, năng lực quản lý của bộ máy chính quyền cơ sở, sự hiểu biết và ý thức pháp luật của cán bộ và nhân dân nên còn tồn tại khá nhiều tệ nạn xã hội, hủ tục lạc hậu, vi phạm pháp luật, tội phạm. Khu vực nông thôn, miền núi, biên giới hải đảo đang địch lợi dụng đẩy mạnh âm mưu “diễn biến hòa bình" bạo loạn lật đổ chống phá Đảng, Nhà nước ta. 

P.V