Đây là nội dung kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 vừa được Bộ Nội vụ vừa ban hành.

Theo đó,Thanh tra Bộ Nội vụ sẽ chủ trì, tiến hành thanh tra hành chính và các cuộc thanh tra chuyên ngành các nội dung: Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tuyển dụng công chức, viên chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và bổ nhiệm viên chức quản lý tại các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương binh và xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục & Đào tạo.

leftcenterrightdel
Theo Kế hoạch, Bộ Khoa học và công nghệ cùng một bộ, ngành .sẽ được thanh tra, kiểm tra.

Đồng thời, tiến hành thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng của Ban Tôn giáo Chính phủ.

Còn tại các tỉnh, thành phố, Thanh tra Bộ Nội vụ tiếp tục thực hiện các cuộc thanh tra công tác quản lý, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ tại các đơn vị, như: Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét tuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó; việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh và việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, số lượng cấp phó trong đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc của UBND các tỉnh: Quảng Nam, Kiên Giang, Nam Định, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Điện Biên.

Ngoài ra, Ban Thi đua - Khen thưởng trung ương sẽ chủ trì tiến hành các cuộc thanh tra chuyên ngành về công tác thi đua, khen thưởng tại một số đơn vị như: Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng của UBND tỉnh Bắc Giang, Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh Long An, Bộ Tài chính, UBND tỉnh Bình Định và UBND TP. Hồ Chí Minh.

Bộ Nội vụ cho hay, việc thanh tra nhằm phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục, phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật, phát huy nhân tố tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước của Bộ, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Hoạt động thanh tra vừa bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, vừa bám sát, đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước của ngành Nội vụ, tăng cường quản lý nhà nước về công tác thanh tra; hoạt động thanh tra tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, đồng thời chú trọng việc thực hiện có hiệu quả các kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra.

 

Nguyễn Anh