leftcenterrightdel
 Thiếu tá Nguyễn Trọng Việt, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự khu vực 23 quán triệt các nội dung tuyên truyền

Tại buổi tuyên tuyền các cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã được đồng chí Lãnh đạo Viện, Kiểm sát viên giới thiệu các chuyên đề Thông báo tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2018; Chuyên đề nhận diện hoạt động tín dụng đen và quán triệt Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen.

Thông qua các chuyên đề, đồng thời định hướng các nội dung về công tác quản lý kỷ luật, các biện pháp phòng ngừa cho lãnh đạo, chỉ huy đơn vị, nhất là các biện pháp phòng ngừa liên quan đến hoạt động tín dụng đen, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Nguyễn Trọng Việt