Theo VKSND tối cao cho biết, ngày 28/6/2019 VKSND tối cao ban hành Kế hoạch số 113/KH-VKSTC về việc tổ chức thi tuyển Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên cao cấp ngành Kiểm sát năm 2019.

Để rõ hơn về đối tượng dự thi và đăng ký khối thi, VKSND tối cao có ý kiến như sau: Về đối tượng dự thi, chỉ tiêu thi Kiểm sát viên, thực hiện Pháp lệnh Kiểm sát viên VKSND năm 2002, tại VKSND tối cao không có Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp. Do đó, tại VKSND tối cao không bổ nhiệm được chức danh Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp cho công chức công tác tại các đơn vị thuộc VKSND tối cao.

Thực hiện Luật Tổ chức VKSND năm 2014, từ năm 2016 đến năm 2018 Viện trưởng VKSND tối cao đã thành lập Hội đồng thi tuyển Kiểm sát viên và cho chủ trương được áp dụng khoản 2 Điều 78, khoản 2 Điều 79, theo đó thời gian làm công tác pháp luật được xác định là một trong những tiêu chuẩn, điều kiện dự thi Kiểm sát viên các ngạch, nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành, đồng thời phù hợp với chính sách cán bộ.

leftcenterrightdel
 Các thí sinh làm bài thi tại một kỳ thi tuyển Kiểm sát viên

Để nâng cao chất lượng Kiểm sát viên trong công tác thực hành quyền công tố, Kiểm sát hoạt động tư pháp và thực hiện nghiêm túc quy định của Luật Tổ chức VKSND năm 2014, đối tượng dự thi Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên cao cấp năm 2019 cơ bản phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 75, Điều 77, khoản 1 Điều 78, Điều 79 Luật Tổ chức VKSND năm 2014.

Tuy nhiên, đối với cán bộ công tác tại VKSND tối cao, VKSND cấp cao do các năm trước đây chưa được tổ chức thi tuyển hoặc mới được bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, nhưng có đủ thời gian làm công tác pháp luật, Ban cán sự Đảng VKSND tối cao đã có chủ trương cho áp dụng khoản 2 Điều 78, khoản 2 Điều 79 Luật Tổ chức VKSND năm 2014 (quy định về thời gian làm công tác pháp luật). Căn cứ nhu cầu công tác, các đơn vị đề xuất, báo cáo và danh sách gửi về VKSND tối cao (qua Vụ 15) để trình Ủy ban kiểm sát VKSND tối cao xem xét, quyết định.

Số lượng chỉ tiêu Kiểm sát viên các ngạch của các VKSND địa phương, đơn vị trong ngành và điều kiện, tiêu chuẩn công chức được đơn vị xét tuyển chọn cử dự thi được tính đến ngày 31/12/2019.

Kết quả thi Kiểm sát viên được lấy theo số điểm từ cao xuống thấp và theo khối thi. Thực hiện chỉ đạo của Ban cán sự Đảng VKSND tối cao về việc ưu tiên chỉ tiêu Kiểm sát viên cho khối Kiểm sát hoạt động tư pháp. Do đó, VKSND tối cao phân bổ chỉ tiêu Kiểm sát viên theo khối thi cho các đơn vị, như sau: Đối với đơn vị có 1 chỉ tiêu Kiểm sát viên (cao cấp, trung cấp, sơ cấp) thì tính là chỉ tiêu chung không phân chia chỉ tiêu theo khối thi (hình sự và dân sự, hành chính) mà xác định theo điểm thi đạt tính từ cao xuống thấp trong số chỉ tiêu được giao. Đối với đơn vị có từ 2 chỉ tiêu Kiểm sát viên (cao cấp, trung cấp, sơ cấp) trở lên thì phân bổ chỉ tiêu theo khối thi (hình sự và dân sự, hành chính) trong số chỉ tiêu được giao.

Về nội dung và đề thi: Để đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng dự thi và cơ sở đánh giá sát với trình độ, chất lượng người dự thi, Hội đồng thi tuyển Kiểm sát viên sẽ xây dựng 2 bộ đề theo hai khối thi nghiệp vụ hình sự và dân sự, hành chính… để cho các đối tượng dự thi được lựa chọn làm bài thi (một trong hai khối thi) theo khả năng, sở trường của mỗi công chức.

Các ứng viên được tự lựa chọn đề thi theo khối thi (một trong hai khối) và phải đăng ký trước để bố trí theo khối tại phòng thi cho phù hợp.

VKSND tối cao yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao; Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương; Viện trưởng VKSND cấp cao 1, 2, 3; Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo thực hiện và quán triệt cho các đối tượng dự thi biết, thực hiện các nội dung tại công văn này.

P.V