leftcenterrightdel
Đồng chí Lương Phúc Sơn – Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh, chủ trì hội nghị. 

Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao, Nghị quyết 08 của Tỉnh ủy Quảng Ninh và Kế hoạch số 06 của VKSND tỉnh Quảng Ninh về công tác năm 2022, Ban cán sự Đảng, Đảng ủy cơ quan VKSND tỉnh Quảng Ninh đã xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 là thực hiện công tác xây dựng Đảng gắn với công tác xây dựng Ngành để tạo đội ngũ cán bộ có chất lượng, đủ năng lực để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành và nhiệm vụ chính trị địa phương, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới.

Để thực hiện mục tiêu trên, tiếp theo Hội nghị tập huấn về nghiệp vụ công tác Đảng đã tổ chức từ đầu năm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cả 2 cấp, mới đây, ngày 14/1/2022, Ban cán sự Đảng, Đảng ủy cơ quan VKSND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm, bàn biện pháp, kỹ năng công tác xây Đảng cho các đồng chí là cấp ủy viên các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan VKSND tỉnh và cấp ủy Chi bộ của 13 VKSND cấp huyện cùng cán bộ giúp việc cho Đảng bộ và các chi bộ.

leftcenterrightdel
Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Nguyễn Mai Thúy - Phó Bí thư Đảng ủy phát biểu tại Hội nghị. 

Sau phần đề dẫn, Hội nghị đã thảo luận sôi nổi về những kinh nghiệm, kỹ năng, biện pháp, các hoạt động công tác Đảng từ việc giáo dục chính trị, tư tưởng; việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết, chương trình kế hoạch, kết luận của Trung ương và các cấp ủy Đảng cấp trên đến xây dựng Nghị quyết, Quy chế, Chương trình, Kế hoạch… của Chi bộ và phân công triển khai thực hiện; việc thực hiện kiểm tra, giám sát; lãnh đạo các đoàn thể; việc tham gia xây dựng tổ chức Đảng; tổ chức, quản lý và phát triển đảng viên…

Hội nghị tập trung đi sâu trao đổi kinh nghiệm, bàn các biện pháp, kỹ năng nhằm tăng cường đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao chất lượng công tác Đảng, nhất là nâng cao chất lượng  sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ thường kỳ và chuyên đề, đề cao và thực hiện nghiêm túc việc tự phê bình và phê bình trong cấp ủy viên và cán bộ, đảng viên; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức.

leftcenterrightdel
      Một số ý kiến tham luận tại Hội nghị. 

Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". Tiến hành đồng thời việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cấp uỷ, tổ chức đảng, các đoàn thể và mỗi cán bộ, đảng viên; học tập và "làm theo" Bác bằng những hành động cụ thể, hàng ngày, bằng sự nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Chú trọng xây dựng Đảng về đạo đức, đề cao trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu; thực hiện nghiêm các quy định nêu gương của Đảng, quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy dân chủ gắn với tăng cường trách nhiệm của cấp uỷ và người đứng đầu trong công tác cán bộ; Thực hiện nghiêm các nội dung, quy trình về công tác cán bộ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm, nhất là người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Tiếp tục đổi mới phương pháp, kỹ năng, quy trình công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, bảo đảm khách quan, dân chủ, đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ. Tăng cường công tác tự kiểm tra, tự giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng, kịp thời phát hiện từ nội bộ để chấn chỉnh, khắc phục ngay những vi phạm từ khi mới phát sinh, từ xa, từ sớm, từ cơ sở, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành khuyết điểm, sai phạm lớn. Xây dựng và triển khai đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, có hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát trong năm 2022.

Thực hiện giám sát thường xuyên đối với đảng viên thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cấp ủy; việc chấp hành quy chế làm việc; rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; việc thực hiện Quy định 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về những điều đảng viên không được làm, Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021, Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021, các quy định của Trung ương và Quy định số 04-QĐ/TU, ngày 7/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh…

Hội nghị đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cấp ủy viên các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan VKSND tỉnh và 13 Chi bộ VKSND cấp huyện về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo sự chuyển biến tích cực trong hành động của đội ngũ cấp ủy và cán bộ giúp việc để Đảng bộ, các Chi bộ ở cả 2 cấp VKSND tỉnh Quảng Ninh phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022, góp phần xây dựng VKSND tỉnh Quảng Ninh ngày càng vững mạnh. 

Vũ Toan