Để Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở được thực hiện thống nhất, hiệu quả trong cơ quan, đơn vị, VKSND huyện Ngọc Lặc đã tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở đến toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị nghiên cứu, học tập.

leftcenterrightdel
Đồng chí Vi Văn Trường, Viện trưởng VKSND huyện Ngọc Lặc chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Vi Văn Trường, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng VKSND huyện Ngọc Lặc chủ trì Hội nghị đã quán triệt, triển khai những nội dung cơ bản của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở số 10/2022/QH15 được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 10/11/2022 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2023.

Theo đó, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, bao gồm 6 Chương 91 Điều, quy định về nguyên tắc, phạm vi, quyền, nghĩa vụ của công dân trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; quyền thụ hưởng của công dân; các biện pháp bảo đảm; các hành vi cấm và việc xử lý vi phạm về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Bên cạnh đó, đồng chí Viện trưởng đã quán triệt, triển khai sâu các quy định về thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị; công khai thông tin ở cơ quan, đơn vị; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bàn và quyết định ở cơ quan, đơn vị; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia ý kiến; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động kiểm tra, giám sát được quy định tại Chương III Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Thông qua Hội nghị, VKSND huyện Ngọc Lặc đã tuyên truyền phổ biến pháp luật, bổ sung kiến thức cho Kiểm sát viên nhằm đưa pháp luật vào công việc, cuộc sống. Bên cạnh đó giúp nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong đơn vị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Vi Văn Trường nhấn mạnh từng công chức, người lao động tiếp tục nghiên cứu, nắm vững các quy định của Luật, nhất là các quy định thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị được quy định tại Chương III, từ Điều 46 đến Điều 63 Luật Thi hành dân chủ ở cơ sở năm 2022.

Đồng thời tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế Thực hiện dân chủ; Quy chế chi tiêu nội bộ; các nội quy, quy chế hoạt động và các nội dung khác theo quy định của pháp luật và quy chế thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị phù hợp với thực tiễn của cơ quan, đơn vị./.

Lê Hằng - Bình Minh