leftcenterrightdel
 Toàn cảnh hội nghị.

Theo báo cáo, trong năm qua, VKSND các cấp đã thực hiện đầy đủ các phương thức kiểm sát để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác. Cụ thể, đã kiểm sát 704.985 quyết định về thi hành án dân sự (THADS), qua kiểm sát đã phát hiện 9.770 quyết định vi phạm; trực tiếp kiểm sát 990 cuộc tại Cơ quan THADS và cơ quan tổ chức có liên quan, ban hành 1.490 kiến nghị, kháng nghị Cơ quan THADS; yêu cầu Cơ quan THADS ra quyết định thi hành án 109 việc; yêu cầu Tòa án chuyển Cơ quan THADS 602 bản án, quyết định.

Cùng với đó, công tác chỉ đạo, điều hành của Vụ 11 có nhiều chuyển biến tích cực. Vụ đã hoàn thành nhiệm vụ công tác kiểm sát THADS năm 2019; quán triệt Chỉ thị, kế hoạch, các thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Viện trưởng thực hiện tốt nhiệm vụ khâu đột phá năm, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ đối với VKSND địa phương có nhiều chuyển biến tích cực góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát THADS, hành chính theo đúng tinh thần Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao.

leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Cờ thi đua của ngành KSND cho tập thể lãnh đạo Vụ 11. 

Qua công tác theo dõi, quản lý, hướng dẫn VKSND cấp dưới, cho thấy, VKSND cấp dưới đã có nhiều cố gắng đổi mới công tác quản lý chỉ đạo, điều hành theo hướng chuyên sâu làm công tác kiểm sát THADS, hành chính. Hoàn thành tốt Chương trình công tác kiểm sát THADS, hành chính và hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành KSND; thực hiện Quyết định số 86, 187, 188 ngày 6/4/2016 của VKSND tối cao về chế độ báo cáo thống kê trong Ngành; triển khai thực hiện Thông tư liên tịch về hướng dẫn phối hợp trong công tác thống kê THADS...

leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Khối cho tập thể thuộc Vụ 11.  

Đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận những kết quả tích cực mà Vụ 11 đạt được đồng thời đồng tình với những đánh giá trong báo cáo công tác của đơn vị về những kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế được nêu lên.

Theo đó, trong năm qua, Vụ 11 đã thực hiện có hiệu quả nội dung về nâng cao chất lượng các cuộc trực tiếp kiểm sát; đổi mới và nâng cao chất lượng trả lời thỉnh thị nghiệp vụ; tăng cường rút hồ sơ THADS có khiếu nại, tố cáo kéo dài để nghiên cứu, ban hành kết luận, thông báo rút kinh nghiệm toàn Ngành. Đơn vị đã hoàn thành 100% các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác đề ra đạt chất lượng, hiệu quả cao.

Về các phương hướng, nhiệm vụ công tác trong năm 2020, đồng chí đề nghị Vụ cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Ngành, Quốc hội, Chính phủ, Chỉ thị công tác của Ngành năm 2020 về công tác kiểm sát THADS, hành chính.

leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. 

Cùng với đó, đơn vị tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và hoạt động theo phương châm năm 2020 của Ngành. Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức thực hiện khâu công tác kiểm sát THADS, hành chính.

Chú trọng kiểm sát các vụ việc THADS, hành chính có nội dung phức tạp, khiếu nại, tố cáo tồn đọng kéo dài, có vi phạm nghiêm trọng đã được các cấp, các ngành giải quyết.

Chú trọng chỉ đạo, thực hiện việc nâng cao chất lượng các cuộc trực tiếp kiểm sát, kiểm sát thường xuyên và đột xuất tại cơ quan THADS.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả kiến nghị, kháng nghị; tăng cường phát hiện vi phạm pháp luật trong quá trình tổ chức THADS, hành chính để tham mưu cho Lãnh đạo VKSND tối cao ban hành kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm trong khắc phục và phòng ngừa các vi phạm.

Kiểm sát việc quản lý, xử lý của Cơ quan THADS đối với tiền, tài sản, vật chứng được thu hồi trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử được chuyển cho Cơ quan THA; chú trọng đối với các vụ án kinh tế, tham nhũng do Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và Ban Nội chính các cấp theo dõi, chỉ đạo.

leftcenterrightdel
Vụ trưởng Vụ 11 Nguyễn Kim Sáu phát biểu. 

Mặt khác, cần tăng cường công tác phối hợp trong công tác kiểm sát THADS, hành chính; tổ chức hội thảo, hội nghị tập huấn chuyên sâu về quy trình, kỹ năng kiểm sát THADS, hành chính. Tăng cường công tác kiểm tra nghiệp vụ, kiểm tra đột xuất, kiểm tra chéo đối với các đơn vị và các VKSND địa phương; ban hành hướng dẫn, trả lời thỉnh thị theo đúng quy định của Ngành.

Tiếp tục, tổng hợp, tích lũy vi phạm để ban hành thông báo rút kinh nghiệm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát THADS, hành chính trong thời gian tới. Đồng thời, nghiên cứu, đóng góp nội dung liên quan đến công tác kiểm sát THADS, hành chính vào việc tổng kết 60 năm của ngành KSND.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và đạt thành tích tốt trong năm 2020, đồng chí Phó Viện trưởng yêu cầu đơn vị phải đoàn kết hơn nữa, lãnh đạo phải gương mẫu, nêu gương, cấp dưới phải tận tụy, trung thành và trách nhiệm hơn với công việc được giao.

P.V