Đón nhận nhiều danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước

Báo cáo tóm tắt tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong 5 năm (2015- 2020), đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao cho biết, trong những năm qua, Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND đã chỉ đạo toàn Ngành Ngành KSND quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị định, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng, triển khai tổ chức thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong Ngành KSND đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp”, ban hành nhiều văn bản để thể chế hóa việc tổ chức triển khai, thực hiện; hoàn thiện bảng tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua; chỉ đạo biên soạn cuốn sách Hỏi - Đáp pháp luật về thi đua, khen thưởng và triển khai ứng dụng phần mềm quản lý công tác thi đua, khen thưởng trong toàn Ngành. Đồng thời, các đơn vị trong toàn Ngành quan tâm thường xuyên kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng sáng kiến bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật và hướng dẫn của VKSND tối cao, nâng cao hiệu quả trong hoạt động của các Hội đồng Thi đua.

leftcenterrightdel
 Ngành VKSND vinh dự đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. 

Lãnh đạo VKSND tối cao luôn xác định thi đua yêu nước là động lực quan trọng thúc đẩy toàn Ngành KSND phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó. Với phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách  nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”, căn cứ vào các phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước phát động và thực tiễn hoạt động, VKSND tối cao đã tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua với mục tiêu: tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, hoàn thành các chỉ tiêu công tác theo các Nghị quyết của Quốc hội và của Ngành.

Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm về cải cách tư pháp, xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm xây dựng Đảng, xây dựng Ngành trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc.

Trên cơ sở Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về các mặt công tác, hằng năm VKSND tối cao đều ban hành chỉ thị, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng trong toàn Ngành, chú trọng đổi mới tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng, tăng cường trách nhiệm của Ban cán sự đảng, cấp ủy các cấp và đặc biệt là đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng.

Căn cứ chỉ thị, hướng dẫn của VKSND tối cao về công tác thi đua khen thưởng, các đơn vị trong toàn Ngành đã tổ chức, phát động nhiều phong trào thi đua với nội dung thiết thực, cụ thể, gắn với việc thực hiện chức năng nhiệm vụ, với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của từng địa phương.

Ngoài ra, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, bảo đảm định hướng mục tiêu thiết thực cho mỗi phong trào thi đua, Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao luôn quan tâm chỉ đạo sâu sát các phong trào thi đua, chú trọng sơ kết, tổng kết, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, có nhiều sáng kiến áp dụng hiệu quả trong thực tiễn, góp phần động viên, khích lệ toàn Ngành nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Do đó, các phong trào thi đua đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, góp phần nâng cao ý thức đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức và người lao động; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Ngành Kiểm sát nhân dân gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện; tạo môi trường làm việc văn minh hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành...

Thi đua yêu nước là động lực quan trọng để Ngành KSND phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao

Ghi nhận những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 5 năm qua, Ngành Kiểm sát nhân dân đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: 2 tập thể và 3 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Độc lập; 99 tập thể và 69 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng; 7 cá nhân được phong tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”; 1.037 cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua Ngành Kiểm sát nhân dân”; 82 tập thể được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ”, 1.356 tập thể được tặng “Cờ thi đua Ngành Kiểm sát nhân dân”; 64 tập thể và 96 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 4.219 tập thể và 16.056 cá nhân được tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Huy Tiến cũng đã phát động phong trào thi đua ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2020 – 2025.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao
trình bày Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước của ngành KSND

Theo đó, trong thời gian tới, ngành KSND sẽ tiếp tục phát động và tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước trong Ngành KSND với mục tiêu lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tập trung thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết của Quốc hội về công tác đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm; chỉ đạo thực hiện mạnh mẽ và đồng bộ nhiều biện pháp để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao, xây dựng ngành Kiểm sát trong sạch, vững mạnh góp phần vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước giao cho.

Tiếp tục quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” và thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”; cấp trên “công tâm, công bằng, gương mẫu”, cấp dưới “trung thực, tận tụy, trách nhiệm”. Tuyên truyền mạnh mẽ hình ảnh người cán bộ Kiểm sát, về vị trí, vai trò của Viện kiểm sát trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, qua đó kịp thời khen thưởng, nhân rộng những điển hình tiên tiến, giới thiệu tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn để nêu gương, học tập.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 34-CT/VKSTC ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Phát động các phong trào thi đua yêu nước, bảo đảm công tác thi đua, khen thưởng thực chất và thực sự tạo động lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị, chức năng, nhiệm vụ của toàn Ngành, đổi mới hình thức thi đua phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng đơn vị, vùng miền; ưu tiên khen thưởng cho các tập thể nhỏ và người lao động để động viên khuyến khích phong trào; xây dựng cơ chế bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ giữa kết quả thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và đánh giá cán bộ, đảm bảo công tác khen thưởng phải thực chất, công bằng, hiệu quả và thực sự tạo động lực phấn đấu cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Ngành.

Nhóm PV