Ngày 11/2, tại trụ sở VKSND tỉnh Bình Định, Cụm thi đua số 8 với 6 đơn vị, gồm VKSND các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và Ninh Thuận vừa tổ chức Hội nghị phát động và ký kết Giao ước thi đua năm 2022. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng và công chức làm công tác thi đua khen thưởng VKSND các tỉnh trong Cụm thi đua số 8.

Tại Hội nghị, các đồng chí Trần Văn Sang - Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Định - Cụm trưởng, Phạm Thị Kim Liên, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ngãi - Cụm phó đã thông qua dự thảo Kế hoạch tổ chức và hoạt động của Cụm thi đua số 8 và kế hoạch đăng ký thi đua của các đơn vị và Giao ước thi đua của Cụm thi đua số 8.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh hội nghị. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Văn Sang - Tỉnh ủy viên, Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Định, Cụm trưởng Cụm thi đua số 8 khẳng định, việc tổ chức phong trào thi đua theo Cụm, Khối là hình thức tổ chức thi đua ý nghĩa, thiết thực, là điều kiện cần thiết để tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua do Nhà nước, Ngành phát động. Đồng thời, đề ra biện pháp nhằm tổ chức thực hiện các phong trào thi đua đạt hiệu quả. Từ đó phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng các mô hình mới, điển hình tiên tiến trong Cụm, Khối thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các đơn vị nói riêng và của ngành KSND nói chung.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Kim Liên - Tỉnh ủy viên, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ngãi, Cụm phó Cụm thi đua số 8 đã thông qua Kế hoạch tổ chức và hoạt động và đồng chí Phạm Trung Thuận - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Định thông qua Giao ước thi đua năm 2022 của Cụm.

Theo đó, năm 2022, trong không khí chung của toàn Đảng, toàn dân tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Cụm thi đua số 8 tiếp tục chung sức, đồng lòng vừa phòng, chống đại dịch COVID-19 hiệu quả vừa đoàn kết, nỗ lực phấn đấu cao nhất để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ngành với phương châm: “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”.

Cụm thi đua số 8 phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022 với chủ đề: “Đoàn kết, trách nhiệm, khát vọng cống hiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022”. Các đơn vị trong Cụm tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua do Đảng và Nhà nước phát động gắn với công tác xây dựng Ngành.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Văn Sang - Tỉnh ủy viên, Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Định, Cụm trưởng Cụm thi đua số 8 phát biểu tại Hội nghị.

Toàn Cụm tiếp tục hưởng ứng, chủ động, sáng tạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua như Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phong trào ngành KSND thi đua rèn luyện theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Công minh - Chính trực - Khách quan - Thận trọng - Khiêm tốn” gắn với phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành KSND thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025. Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”. Phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”. Phong trào thi đua “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, phấn đấu giữ gìn đoàn kết nội bộ, đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyểnhóa” và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Gắn công tác xây dựng Đảng với xây dựng Ngành, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, chuyên môn trong tình hình mới…

leftcenterrightdel
 Cụm thi đua số 8 ký kết giao ước thi đua năm 2022.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Văn Sang - Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Định nhấn mạnh, trong thời gian qua với quyết tâm đổi mới, sáng tạo, áp dụng linh hoạt các phương thức kiểm sát, từng thành viên của Cụm đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, nhất là những cách làm hay đem lại hiệu quả cao, phục vụ tốt nhiệm chính trị địa phương.

Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị VKSND các tỉnh thành viên của Cụm thi đua số 8 sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm thực hiện hoàn thành tốt công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Làm tốt công tác phối hợp giữa các đơn vị trong Cụm và với đơn vị tham mưu thi đua cấp trên để rà soát thường xuyên, chủ động các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác, đáp ứng yêu cầu thi đua, thực hiện đạt và vượt kế hoạch, giao ước thi đua đã đề ra, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Quốc Việt - X.N