Theo hướng dẫn của VKSND tối cao, việc xét, đề nghị công nhận sáng kiến, các đơn vị trong toàn Ngành thực hiện theo Quy chế xét, đề nghị công nhận sáng kiến trong ngành KSND ban hành kèm theo Quyết định số 619/QĐ-VKSTC ngày 19/12/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao (Quy chế số 619) và Hướng dẫn số 29/HD-VKSTC ngày 2/7/2021 của VKSND tối cao về một số nội dung xét đề nghị công nhận sáng kiến trong ngành KSND (Hướng dẫn số 29). 

Tuy nhiên, khi xét, đề nghị công nhận sáng kiến các đơn vị cần lưu ý một số nội dung. Trước hết, về hình thức, sáng kiến phải được thể hiện dưới 1 trong 3 hình thức đó là: Giải pháp; đề án, đề tài; chuyên đề.

Nội dung sáng kiến phải liên quan đến hoạt động của ngành KSND, bao gồm giải pháp; đề án, đề tài; chuyên đề về: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Ngành.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Cờ thi đua của ngành KSND tặng VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại Hội nghị triển khai công tác năm 2023 của Ngành. (Ảnh: Trần Tùng)

Công tác phối hợp nhằm thúc đẩy quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị trên cơ sở các quy định của pháp luật; các hoạt động khác của ngành KSND.

Đối với tác giả của sáng kiến (Giải pháp; đề án, đề tài; chuyên đề) được cơ quan có thẩm quyền (Sở Khoa học và công nghệ, UBND cấp tỉnh,...) giao, nghiệm thu, công nhận thì có thể đề nghị công nhận sáng kiến trong ngành KSND nếu nội dung sáng kiến có liên quan đến hoạt động của ngành KSND nêu trên, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định của pháp luật, Quy chế số 619 và Hướng dẫn số 29.

Cũng theo Hướng dẫn, thời hiệu thực hiện quyền yêu cầu công nhận sáng kiến: Đối với giải pháp đã được áp dụng, thời hiệu thực hiện quyền yêu cầu công nhận sáng kiến là 1 năm, kể từ ngày sáng kiến được đưa vào áp dụng lần đầu.

Hồ sơ đề nghị xét, công nhận sáng kiến cấp cơ sở áp dụng theo quy định tại Quy chế 619.

Hồ sơ đề nghị xét, công nhận sáng kiến ngành KSND theo quy định tại Hướng dẫn số 29 được đóng thành 1 tập, gồm 2 phần. 

Trong đó, phần 1các thủ tục đề nghị xét, công nhận sáng kiến gồm: Đơn đề nghị công nhận sáng kiến; Tờ trình của Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở về việc đề nghị công nhận sáng kiến ngành KSND, kèm theo Biên bản họp hội đồng; Tổng hợp phiếu chấm điểm sáng kiến; Quyết định công nhận sáng kiến cấp cơ sở; Hồ sơ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về sáng kiến (nếu có).

Phần 2 là báo cáo sáng kiến: Trang bìa ghi: Tên đơn vị, hình thức sáng kiến, tên sáng kiến, tên tác giả, đồng tác giả, năm sáng kiến được nghiệm thu.

Trang tiếp theo: Văn bản liên quan đến việc giao nghiên cứu sáng kiến, người chủ trì, người tham gia nghiên cứu, quyết định nghiệm thu (nếu có) và nội dung của sáng kiến.

Hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến ngành KSND năm 2023 đợt 1 gửi trước ngày 15/4/2023; đợt 2 gửi trước ngày 15/8/2023.

P.V