Đối với việc xây dựng báo cáo tổng kết công tác TĐKT, theo VKSND tối cao, các đơn vị trong ngành KSND căn cứ Luật TĐKT, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật TĐKT (Nghị định số 91), Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 4/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP (Thông tư số 12), Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày 9/11/2020 của Bộ Nội vụ bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư số 12; Thông tư số 01/2019/TT-VKSTC ngày 14/5/2019 của Viện  trưởng VKSND tối cao quy định về công tác TĐKT của ngành  KSND được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 01/2020/TT-VKSTC ngày  15/12/2020 (Thông tư số 01), tiến hành tổng kết công tác TĐKT, xây dựng báo cáo theo đề cương. 

Đối với nội dung xét, đề nghị khen thưởng tổng kết năm 2022, thực hiện theo Mục 5 Phần II Hướng dẫn số 15/HD-VKSTC ngày  12/1/2022 của VKSND tối cao về công tác TĐKT, xét tặng  Kỷ niệm chương năm 2022.

VKSND tối cao lưu ý: Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về TĐKT trong việc đề nghị xét, khen thưởng; bảo đảm thực chất, hiệu quả, đúng đối  tượng, tiêu chuẩn, điều kiện; có thành tích cụ thể mang lại hiệu quả thiết thực; tránh tràn lan, hình thức để lấy đủ chỉ tiêu, số lượng.

leftcenterrightdel
Mang nước sạch đến với bản làng. (Ảnh minh hoạ. Nguồn: Báo BVPL) 

Căn cứ vào các tiêu chuẩn, điều kiện của từng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc xây dựng báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng rõ ràng, trung thực, chính xác những thành tích đã đạt được và chịu trách nhiệm về báo cáo thành tích. Trường hợp báo cáo thành tích không theo mẫu quy định, không thể hiện đầy đủ, rõ ràng theo các tiêu chuẩn, điều kiện của danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thì không được xét khen thưởng. 

Hồ sơ đề nghị khen thưởng phải có đầy đủ các tài liệu kèm theo để chứng minh, ví dụ: Đối với hồ sơ đề nghị tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao năm 2022: Tập thể: 2 năm trở lên liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc gửi kèm theo Quyết định công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc 2 năm 2021, 2022.

Cá nhân: 2 năm trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gửi kèm theo Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng công chức 2 năm 2021, 2022 hoặc Quyết định công nhận Chiến sĩ thi đua cơ sở, Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng công chức trong 2 năm 2021, 2022 và Quyết định công nhận sáng kiến cấp cơ sở (2 sáng kiến).

VKSND tối cao yêu cầu VKS quân sự Trung ương, các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao và VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (VKSND cấp tỉnh) gửi: (1) báo cáo tổng kết công tác TĐKT; (2) hồ sơ đề nghị khen thưởng kèm theo báo cáo tóm tắt đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của ngành KSND, công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; (3) bảng  xếp loại mức độ hoàn thành các khâu công tác của đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh; (4) Bảng  tự chấm điểm theo Tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua ban hành kèm theo Quyết định số 424/QĐ-VKSTC ngày 25/11/2020 của Viện trưởng VKSND  tối cao về Vụ Thi đua - Khen thưởng trước ngày 6/12/2022; đồng thời gửi file mềm vào địa chỉ: vp_v16@vks.gov.vn. 

Đối với hệ thống VKS quân sự chỉ bình xét, đề nghị Viện trưởng VKSND tối cao xét tặng “Cờ thi đua của ngành KSND” cho các tập thể. Các  danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đối với cá nhân được bình xét, đề nghị theo tuyến trình khen thưởng của Bộ Quốc phòng.

P.V