Để thực hiện có hiệu quả công tác kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực thi hành án dân sự, Lãnh đạo VKSND tỉnh Điện Biên đã giao Phòng kiểm sát thi hành án dân sự (Phòng 11), tham mưu cho lãnh đạo Viện chỉ đạo kiểm sát chặt chẽ việc xác minh, phân loại điều kiện thi hành án; việc thẩm định giá, kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản.

VKSND tỉnh Điện Biên tập trung nâng cao chất lượng kiểm sát việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án; nâng cao chất lượng, hiệu quả trực tiếp kiểm sát; tăng cường kiểm sát việc thi hành bản án, quyết định của Tòa án về các vụ án hành chính liên quan đến trách nhiệm của các đương sự, đặc biệt là các trường hợp bên phải thi hành án là UBND các cấp; nâng cao hiệu quả, hiệu lực các bản kiến nghị, kháng nghị của Viện kiểm sát.

leftcenterrightdel
 VKSND tỉnh Điện Biên họp bàn công tác với Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên.

Kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, việc gửi quyết định và thông báo về thi hành án của cơ quan Thi hành án dân sự; thực hiện và chỉ đạo VKSND cấp huyện trực tiếp kiểm sát tại Cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp và ban hành kiến nghị, kháng nghị vi phạm, nếu có.

Trong thời gian tới, để thực hiện tốt công tác kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực thi hành án dân sự, hành chính, VKSND tỉnh Điện Biên tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục triển khai, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính được nêu trong Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2018 về “Công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019”; Chỉ thị số 07/CT-VKSTC ngày 23/11/2017 về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính”; Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 28/12/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao về “Tăng cường việc thỉnh thị, trả lời thỉnh thị, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc, thông báo rút kinh nghiệm trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp” của Viện trưởng VKSND tối cao và Quy chế công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 810/QĐ-VKSTC ngày 20/12/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao.

Hai là, nâng cao công tác tự đào tạo, tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị và chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ Kiểm sát viên, công chức làm công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính nhàm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Triển khai thực hiện các quy định pháp luật mới ban hành có liên quan đến công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính; hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác kiểm sát thi hành án dân sự theo Hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân. 

leftcenterrightdel
 

Ba là, đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, đề cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương; tăng cường trách nhiệm kiểm sát các hoạt động về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính đối với các cơ quan có liên quan, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân, đấu tranh phòng ngừa vi phạm, tội phạm, phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Bốn là, kiểm sát chặt chẽ việc xác minh, phân loại điều kiện thi hành án; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động thi hành án dân sự, hành chính; tăng cường hiệu lực, hiệu quả các bản kháng nghị, kiến nghị và chú trọng phúc tra việc thực hiện. Tăng cường kiểm sát các hoạt động thi hành án dân sự. Chú trọng kiểm sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến thi hành án dân sự, thi hành án hành chính nhất là với tổ chức thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá tài sản.

Năm là, tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả các cuộc trực tiếp kiểm sát đối với Cơ quan Thi hành án dân sự; phát hiện những vi phạm, thiếu sót trong công tác thi hành án dân sự để yêu cầu, kháng nghị, kiến nghị khắc phục và rút kinh nghiệm kịp thời. 

leftcenterrightdel
VKSND tỉnh Điện Biên chú trọng nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc cưỡng chế kê biên, thẩm định giá,bán đấu giá, thu hồi tài sản.

Nội dung trực tiếp kiểm sát chú trọng các nội dung sau: Việc gửi các quyết định về thi hành án cho Viện kiểm sát và thông báo về thi hành án của cơ quan thi hành án; việc áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án, nhất là trong việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với đất đai, tài sản thi hành án thuộc quyền sử dụng, quyền sở hữu chung, cấp cho hộ gia đình, thừa kế, có tranh chấp hoặc đã được dùng để bảo đảm trong các quan hệ dân sự, kinh tế,

Đặc biệt nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc cưỡng chế kê biên, thẩm định giá,bán đấu giá, thu hồi tài sản (chú trọng các vụ án về tham nhũng, kinh tế) và việc kiểm sát thu, quản lý, chi tiền thi hành án tại Cơ quan thi hành án dân sự.

VKSND tỉnh Điện Biên xác định nội dung đột phá trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính là: Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ đột phá  do Vụ 11 đề ra là “Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc cưỡng chế kê biên, thẩm định giá,bán đấu giá, thu hồi tài sản chú trọng các vụ án về tham nhũng, kinh tế). Đẩy mạnh công tác tự đào tạo nhằm nâng cao năng lực, trình độ, chất lượng, hiệu quả và kỹ năng kiểm sát thu, quản lý, chi tiền thi hành án tại Cơ quan thi hành án dân sự. trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự.

Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác kiểm sát thi hành án dân sự, lãnh đạo VKSND tỉnh Điện Biên có một số giải pháp: Xây dựng kế hoạch công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính năm 2019, kế hoạch phải cụ thể, đề ra chỉ tiêu, công việc cụ thể, thời gian hoàn thành, người thực hiện. Phòng nghiệp vụ tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ cho VKS cấp huyện, thị, thành phố. Hàng quý, phòng nghiệp vụ chủ trì phối hợp với VKSND cấp huyện kiểm sát trực tiếp cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện, chú trọng, ưu tiên các đơn vị VKS cấp huyện còn yếu ở lĩnh vực kiểm sát thi hành án dân sự.


Hà Chi