Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05 – CT/TW, ngày 15/5/2016, Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành hoạt động tự giác, thường xuyên của cán bộ, đảng viên VKSND tỉnh Hà Tĩnh.

leftcenterrightdel
 VKSND tỉnh Hà Tĩnh tuyên dương 5 cá nhân tiêu biểu. (Ảnh: ĐS)

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy, các chi bộ và mỗi cán bộ, đảng viên đã xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các chi bộ giới thiệu, đăng ký điển hình tiêu biểu đối với tập thể, cá nhân. Đảng ủy lãnh đạo các chi bộ tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, thảo luận chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề của tỉnh “về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa, con người Hà Tĩnh, nỗ lực hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023”; chuyên đề “tự soi, tự sửa”; nội dung bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” và tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng...

leftcenterrightdel
 VKSND tỉnh Hà Tĩnh tuyên dương 2 tập thể tiêu biểu. (Ảnh: ĐS)

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023), Đảng ủy VKSND  tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên dương đối với 2 tập thể và 5 cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các tập thể, cá nhân được tuyên dương trong đợt này đều tiêu biểu trong học tập, rèn luyện, trau dồi phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng đảng.

Đình Sơn