Phòng Tham mưu, tổng hợp, Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án Tham nhũng, chức vụ (Phòng 1, Vụ 5, VKSND tối cao) được thành lập theo Quy chế về tổ chức và hoạt động của Vụ 5. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, tập thể Phòng Tham mưu, tổng hợp (Phòng 1), Vụ 5 đã làm tốt công tác tham mưu đề xuất với lãnh đạo Vụ về công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Vụ.

Phòng 1 đã tham mưu cho lãnh đạo Vụ 5 xây dựng Chương trình công tác của Vụ, trong đó cụ thể hóa các yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm của Ngành để triển khai, thực hiện trong toàn đơn vị.

Theo dõi, quản lý tiến độ, kết quả thực hiện kế hoạch công tác đã đề ra của các phòng nghiệp vụ để kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Vụ có giải pháp, biện pháp chỉ đạo đôn đốc đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
 Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí trao Cờ thi đua dẫn đầu Khối cho Phòng Tham mưu tổng hợp thuộc Vụ 5.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và thực hiện các chỉ tiêu nghiệp vụ của Ngành, Phòng đã tham mưu cho lãnh đạo Vụ trong việc phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị, phù hợp với năng lực, trình độ, sở trường của từng đồng chí nên đã phát huy được hiệu quả cao trong công tác.

Tham mưu cho lãnh đạo Vụ xây dựng và ban hành Hướng dẫn công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án tham nhũng, chức vụ năm 2021 bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ, yêu cầu của lãnh đạo Viện. Tham mưu cho lãnh đạo Vụ theo dõi, quản lý, kiểm tra, trả lời thỉnh thị, hướng dẫn nghiệp vụ địa phương đảm bảo kịp thời, có căn cứ, đúng quy định pháp luật, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết vụ án, vụ việc của VKSND địa phương.

Hoàn thành các báo cáo khác theo quy chế của Ngành và phối hợp với các đơn vị chủ trì hoàn thành các báo cáo liên quan, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ theo quy định về thông tin, báo cáo trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Phối hợp với các phòng nghiệp vụ tham mưu xây dựng và thực hiện các chuyên đề nghiệp vụ, các đề tài khoa học, tích cực tham gia ý kiến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Chấp hành nghiêm túc chế độ báo cáo thống kê, các số liệu thống kê luôn bảo đảm đầy đủ, chính xác và thực hiện truyền số liệu về Cục Thống kê tội phạm theo quy định.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thống kê tội phạm, trong theo dõi, quản lý nghiệp vụ; trong chuyển giao các tài liệu không mang bí mật Nhà nước qua hộp thư điện tử, phục vụ tốt công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Viện và lãnh đạo Vụ.

Đặc biệt, Phòng 1 tiếp nhận và quản lý chặt chẽ hồ sơ các vụ án tham nhũng, chức vụ do Cơ quan cảnh sát điều tra hoặc Cơ quan điều tra khác thuộc Bộ Công an chuyển đến; hồ sơ vụ án do Viện kiểm sát nhân dân địa phương thỉnh thị; hồ sơ vụ án các đơn vị hữu quan trao đổi ý kiến đảm bảo đúng quy định và Quy chế nghiệp nghiệp vụ của Ngành. Thực hiện công tác đánh máy, in ấn các văn bản; lưu trữ hồ sơ, tài liệu thuộc trách nhiệm của Vụ;  quản lý công văn, tài liệu đảm bảo khoa học, đúng trình tự, thủ tục.

Hệ thống sổ sách được quản lý theo đúng quy định của ngành: Mở sổ thụ lý kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khoải tố; sổ thụ lý kiểm sát điều tra các vụ án hình sự về tham nhũng, chức vụ; sổ theo dõi và trả lời thỉnh thị của các địa phương và các cơ quan hữu quan; sổ thụ lý kiểm sát giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; các loại sổ quản lý theo các chuyên đề nghiệp vụ…các thông tin trong sổ được cập nhật đầy đủ, khoa học phục vụ có hiệu quả cho việc khai thác dữ liệu và xây dựng báo cáo. Chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu hồ sơ phục vụ các cuộc kiểm tra, được các đoàn kiểm tra đánh giá cao.

Tiếp nhận, thụ lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm được phân công. Phòng đã phân công 1 Kiểm sát viên chuyên trách theo dõi công tác thụ lý và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền và quản lý công tác kiểm sát giải quyết tố giác; phối hợp chặt chẽ với Vụ 12 và các đơn vị có liên quan trong công tác giải quyết đơn, kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo. Việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo luôn bảo đảm có căn cứ, kịp thời, đúng quy định pháp luật, không có đơn tồn đọng kéo dài, quá hạn luật định; tỷ lệ giải quyết đạt 100%. Các vụ việc thông tin báo chí nêu có liên quan đến trách nhiệm của Viện kiểm sát được vào sổ thụ lý, cập nhật thường xuyên, theo dõi, đôn đốc, giải quyết kịp thời.

 

PV - Phòng tham mưu tổng hợp, Vụ 5