Cụ thể, văn bản số 540/VKSTC-V3 nêu rõ: VKSND tối cao nhận được văn bản số 379/BTNMT-TCMT ngày 22/01/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đẩy mạnh kiểm soát việc buôn bán, tiêu thụ các loài động vật hoang dã nguy cấp và phóng sinh các loại ngoại lai xâm hại (văn bản số 379/BTNMT-TCMT) gửi các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, văn bản này đã chỉ đạo, yêu cầu cán bộ, công chức, người lao động và người dân không mua, bán, sử dụng, tặng hay nhận quà biếu là động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ và các sản phẩm của chúng, không thực hiện phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại; đồng thời, phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ các loài động vật hoang dã nguy cấp, hoạt động phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại.

Cũng theo bản số 540/VKSTC-V3, VKSND tối cao (Vụ 3) đề nghị đồng chí Viện trưởng VKS quân sự Trung ương; các đồng chí Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao; Viện trưởng VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt và yêu cầu cán bộ, công chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm túc các nội dung của văn bản số 379/BTNMT-TCMT; đồng thời, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ các loài động vật hoang dã nguy cấp, hoạt động phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại.

Trước đó, tại văn bản 379/BTNMT-TCMT ngày 22/01/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Bộ, ngành và địa phương chỉ đạo cán bộ, công chức, người lao động của cơ quan nghiêm chỉnh chấp hành và phổ biến các quy định pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học, đặc biệt là các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm, được ưu tiên bảo vệ ban hành kèm theo Nghị định số 160/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/11/2013 về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ và quy định pháp luật về quản lý loài ngoại lai xâm hại.

P.V