Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được nêu trong Hướng dẫn số 07/HD-VKSTC về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử sơ thẩm (THQCT, KSĐT và KSXXST) án ma túy năm 2020 của VKSND tối cao (Vụ 4) vừa mới ban hành.

Theo đó, việc ban hành Hướng dẫn nhằm tiếp tục thực hiện nghiêm phương châm: “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”, để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm trong các chỉ thị chuyên đề và chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao.

Đồng thời, quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác, phòng chống và kiểm soát ma túy; hoàn thành các chỉ tiêu công tác tại Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác tư pháp.

Về các nhiệm vụ trọng tâm, Hướng dẫn số 07/HD-VKSTC nêu rõ: Tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội, Kế hoạch và Chương trình của Chính phủ về công tác phòng, chống ma túy; các Chỉ thị chuyên đề và Chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao về những nội dung liên quan đến công tác THQCT, KSĐT và KSXXST các vụ án hình sự nói chung và liên quan đến lĩnh vực ma túy nói riêng.

leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên kiểm sát quá trình lấy mẫu và niêm phong tang vật trong vụ án ma túy .

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; nâng cao trách nhiệm và vai trò, chất lượng, hiệu quả trong công tác kiểm sát hoạt động tư pháp, khắc phục những hạn chế, tồn tại của năm 2019.

Tiến hành tổng kết, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch số 88/KH-VKSTC ngày 13/9/2012 của VKSND tối cao về thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2020 và Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 của Chính phủ. Xây dựng Chiến lược phòng, chống ma túy cho giai đoạn tiếp theo.

Mặt khác, tích cực tham gia vào việc sửa đổi, bổ sung Luật phòng, chống ma túy năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2008) và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trong lĩnh vực giải quyết các vụ án ma túy, áp dụng biện pháp hành chính tại Tòa.

Kịp thời báo cáo, phản ánh những khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh từ thực tiễn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và đề xuất các giải pháp tháo gỡ với VKSND cấp trên hoặc Đoàn Đại biểu Quốc hội địa phương.

Đồng thời, bố trí, sắp xếp cử Kiểm sát viên, Kiểm tra viên tham gia đầy đủ, đúng thành phần các hội nghị, lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và phổ biến nội dung các đạo luật mới cũng như các văn bản khác có liên quan đến công tác THQCT, KSĐT và KSXXST các vụ án hình sự nói chung và đối với lĩnh vực ma túy nói riêng.

P.V