VKSND tối cao cho biết, ngày 30/3/2021, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành Hướng dẫn số 670/HD-BTĐKT, yêu cầu phát động đợt thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Căn cứ Hướng dẫn nêu trên, VKSND tối cao phát động thi đua trong toàn Ngành.

Theo đó, đợt thi đua này có chủ đề là: “Phát huy dân chủ, trách nhiệm, tham gia thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2026”.

Theo VKSND tối cao, việc phát động đợt thi đua nhằm góp phần thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, bảo đảm đoàn kết, dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm.

Tạo không khí phấn khởi, thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; góp phần vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Đồng thời, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tham gia công tác bầu cử.

Về nội dung thi đua, bao gồm: Tuyên truyền kịp thời, sâu rộng về công tác bầu cử với các hình thức phù hợp, đa dạng, phong phú, hiệu quả. Nghiên cứu, phổ biến, quán triệt Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, tự giác của công dân, cơ quan, tổ chức trong thực hiện công tác bầu cử.

leftcenterrightdel
 Báo cáo viên VKSND thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên - Huế) tuyên truyền pháp luật về bầu cử. (Ảnh: Hữu Quỳnh)

Tham gia, phối hợp thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử. Tham gia xây dựng văn bản chỉ đạo, kế hoạch, tổ chức triển khai và phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị phục vụ công tác bầu cử.

Tham gia công tác bầu cử đúng quy định, tỉ lệ cử tri đi bầu cao; kết quả bầu cử đảm bảo số lượng, cơ cấu theo quy định. Tham gia giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo của công dân và phối hợp với các cơ quan chức năng đảm bảo tuyệt đối về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử.

Thời gian thi đua bắt đầu từ ngày 10/5/2021 và kết thúc vào ngày 31/5/2021.

Cũng theo VKSND tối cao cho biết, đối tượng khen thưởng là tập thể, cá nhân trong ngành KSND trực tiếp tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt được những thành tích xuất sắc, tiêu biểu.

Hình thức khen thưởng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao; Giấy khen.

Về tiêu chuẩn khen thưởng, công văn của VKSND tối cao nêu rõ: Chỉ khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu, đóng góp thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụ thể, đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: Trên cơ sở tiêu chuẩn tại Hướng dẫn số 670/HD-BTĐKT ngày 30/3/2021 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành KSND lựa chọn để đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong số các tập thể, cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao có thành tích xuất sắc, tiêu biểu khi trực tiếp tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao được tặng cho các tập thể đạt các tiêu chuẩn sau: Có phát động đợt thi đua để thực hiện tốt công tác bầu cử gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; thực hiện tốt công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đảm bảo kịp thời, hiệu quả thông qua các hình thức đa dạng, phong phú và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Trực tiếp tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đã triển khai, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ khi được phân công, đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả và đúng quy định.

Có tỉ lệ công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị đi bầu cử đạt 100%; phối hợp đảm bảo an toàn tuyệt đối về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử.

Trực tiếp chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả hoặc trực tiếp thực hiện tốt nhiệm vụ phục vụ công tác bầu cử ở các cấp; có giải pháp tích cực mang lại hiệu quả cao trong quá trình thực hiện công tác bầu cử.

Cùng với đó, thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao; Viện trưởng VKSND cấp cao và Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tặng Giấy khen theo thẩm quyền đối với tập thể, cá nhân thực sự có thành tích xuất sắc trong công tác, bầu cử.

Về số lượng, đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: Toàn ngành KSND không quá 3 tập thể và 3 cá nhân.

Đối với Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao: Mỗi đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao, VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 1 tập thể và 1 cá nhân. Đối với Giấy khen: Do Thủ trưởng đơn vị quyết định.

Ngoài các nội dung trên, công văn của VKSND tối cao còn quy định về hồ sơ, thủ tục khen thưởng. Đồng thời yêu cầu, hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về VKSND tối cao qua Vụ Thi đua - Khen thưởng trước ngày 3/6/2021.

VKSND tối cao yêu cầu thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao và Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào tình hình của đơn vị triển khai, phát động phong trào thi đua tham gia thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị.
Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành KSND chỉ đạo các đơn vị trong toàn Ngành (Báo Bảo vệ pháp luật, Tạp chí Kiểm sát, Cổng thông tin điện tử VKSND tối cao, Cổng thông tin điện tử Viện kiểm sát địa phương) đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử và phong trào thi đua này tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành. Vụ Thi đua - Khen thưởng VKSND tối cao giúp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành KSND kiểm tra, đôn đốc, thực hiện phong trào thi đua này.

P.V