Hướng dẫn nhằm thực hiện Kế hoạch số 14/KH-VKSTC ngày 6/2/2024 của Viện trưởng VKSND tối cao về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành KSND năm 2024.

Trong công tác quán triệt, công văn nêu rõ, triển khai thực hiện, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương, Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao và Viện trưởng VKSND cấp tỉnh chỉ đạo đơn vị phổ biến, quán triệt Kế hoạch số 14/KH-VKSTC đến công chức, viên chức trong đơn vị để thống nhất triển khai thực hiện có hiệu quả.

Căn cứ Kế hoạch số 14/KH-VKSTC để lập danh sách đăng ký cử công chức, viên chức đi học (theo mẫu đính kèm văn bản này) gửi về Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao trước ngày 26/2/2024.

Văn bản của VKSND tối cao về việc triệu tập các lớp/khóa đào tạo, bồi dưỡng được gửi qua hệ thống quản lý, điều hành của Ngành. Vì vậy, yêu cầu cán bộ tham mưu về đào tạo, bồi dưỡng chủ động tra cứu, kịp thời xử lý các văn bản có liên quan về công tác đào tạo, bồi dưỡng để báo cáo lãnh đạo đơn vị quyết định cử cán bộ tham gia các lớp/khóa đào tạo, bồi dưỡng.

Phối hợp với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tăng cường kiểm tra việc chấp hành nội quy, quy chế về đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức, viên chức được cử đi học. Đồng thời, đôn đốc, quán triệt thực hiện nghiêm túc việc khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng; chủ động đề xuất các nội dung, chương trình cần được bồi dưỡng, tập huấn để có căn cứ cho các cơ sở đào tạo của Ngành xây dựng chương trình, tài liệu bồi dưỡng, tập huấn phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Về đối tượng và số lượng cử đi đào tạo, bồi dưỡng, căn cứ Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành KSND ban hành kèm theo Quyết định số 303/QĐ-VKSTC ngày 25/8/2020 của

Viện trưởng VKSND tối cao, Kế hoạch số 14/KH-VKSTC và thông báo tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng; đề nghị các đơn vị trong Ngành đăng ký cử công chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định và phải đảm bảo ít nhất bằng số lượng đã đăng ký nhu cầu để không ảnh hưởng đến kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo của Ngành.

Đối tượng cử tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng phải phù hợp với lĩnh vực công tác, vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu công việc và nhu cầu của công chức, viên chức. Riêng đối với việc cử công chức, viên chức tham gia dự tuyển các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài từ 12 tháng trở lên, phải được cấp ủy có thẩm quyền kết luận tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Đảng và của ngành KSND về công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

leftcenterrightdel
 Các thí sinh dự khai mạc một Kỳ thi kiểm sát viên. (Ảnh minh hoạ)

Về trách nhiệm của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong Ngành, công văn nêu rõ: Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội và Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh có trách nhiệm căn cứ Kế hoạch số 14/KH-VKSTC để xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình công tác và kế hoạch mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành KSND năm 2024 (Lưu ý: Không mở các lớp bồi dưỡng vào thời gian sơ kết, tổng kết).

Rà soát, bổ sung và hoàn thiện hệ thống giáo trình, chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm phù hợp với những quy định mới của pháp luật để phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập.

Cử giảng viên đi công tác thực tế tại VKSND địa phương; báo cáo lãnh đạo VKSND tối cao về cơ chế thu hút giảng viên thỉnh giảng ở trong và ngoài Ngành, nhất là những Kiểm sát viên có kinh nghiệm thực tiễn; tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên thỉnh giảng để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện tốt Chỉ thị số 07/CT-VKSTC ngày 23/9/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của VKSND giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo.

Không tiếp nhận đào tạo, bồi dưỡng những công chức, viên chức không được VKSND tối cao triệu tập, không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng.

Chủ động phối hợp với các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao và VKSND cấp tỉnh nghiên cứu, biên soạn chương trình bồi dưỡng trình Hội đồng thẩm định VKSND tối cao theo quy định. Căn cứ chương trình bồi dưỡng do VKSND tối cao ban hành, các cơ sở đào tạo bồi dưỡng của Ngành đặt bài các chuyên gia và mời các chuyên gia này tham gia giảng dạy (gồm giảng viên tại các cơ sở đào tạo của Ngành, Trường Đại học Luật, Học viện Cảnh sát nhân dân…; các chuyên gia có trình độ chuyên môn phù hợp và kinh nghiệm thực tiễn của ngành Kiểm sát, Công an, Tòa án…).

Về việc thực hiện đào tạo, bồi dưỡng tại VKSND các cấp, cần tăng cường công tác đào tạo và tự đào tạo cán bộ thông qua phân công giao việc đảm bảo nguyên tắc “chọn người theo yêu cầu công việc”, việc tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn và chọn cử công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng phải theo yêu cầu của công việc.

Căn cứ nhu cầu thực tế về việc nâng cao chất lượng công tác, nguồn kinh phí được cấp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để phối hợp với các cơ sở đào tạo có thẩm quyền, nhất là các cơ sở đào tạo của Ngành tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của đơn vị (Lưu ý: Hạn chế việc tổ chức các lớp/khóa bồi dưỡng, tập huấn vào thời gian cuối năm). Đồng thời, xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ, phân công cán bộ, Kiểm sát viên có kinh nghiệm thực tiễn kèm cặp, hướng dẫn cán bộ mới, cán bộ có ít kinh nghiệm thực tiễn.

Về việc tổ chức tập huấn chuyên sâu trong các lĩnh vực công tác cho công chức, viên chức trong toàn Ngành, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao, yêu cầu các đơn vị thuộc VKSND tối cao và VKSND cấp cao căn cứ yêu cầu thực tế của lĩnh vực công tác được giao, cần chủ động tham mưu xây dựng các chuyên đề nghiệp vụ chuyên sâu để tổ chức tập huấn một cách hệ thống, đồng bộ cho công chức, viên chức trong toàn Ngành với hình thức trực tuyến hoặc kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp, điểm cầu chính tại trụ sở cơ quan VKSND tối cao.

Về giảng viên thỉnh giảng, các đơn vị trong Ngành cần tạo điều kiện thuận lợi để công chức, viên chức của đơn vị là giảng viên thỉnh giảng tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo của Ngành. Đồng thời, tiếp tục giới thiệu những công chức, viên chức có trình độ chuyên môn, khả năng giảng dạy, nhất là những Kiểm sát viên có kinh nghiệm thực tiễn để báo cáo lãnh đạo VKSND tối cao quyết định cử làm giảng viên thỉnh giảng tại các cơ sở đào tạo của Ngành.

Công chức, viên chức trong Ngành là giảng viên thỉnh giảng có trách nhiệm báo cáo lãnh đạo đơn vị về kế hoạch và thời gian tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo của Ngành để lãnh đạo đơn vị chủ động trong việc phân công nhiệm vụ chuyên môn phù hợp tại đơn vị bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ thỉnh giảng và công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

P.V