Đối với nội dung đề nghị hướng dẫn áp dụng thống nhất tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua, bình chọn các đơn vị, theo VKSND tối cao, bảng tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua (được ban hành theo Quyết định số 424/QĐ-VKSTC ngày 25/11/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao) được xây dựng bám sát các quy định trong Hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá công tác nghiệp vụ của Ngành; đây là những tiêu chí thể hiện chất lượng công tác, mức độ hoàn thành nhiệm vụ được quy định trong Hệ thống chỉ tiêu nghiệp vụ đang có hiệu lực thi hành, buộc phải thực hiện. 

Số điểm trong Bảng tiêu chí chấm điểm cũng đã rõ ràng, cụ thể, chi tiết cho từng tiêu chí, các đơn vị chỉ cần chấm điểm theo đúng hướng dẫn đã ban hành. Trên cơ sở tổng số điểm đạt được của từng đơn vị sau khi chấm điểm, sẽ tính điểm từ cao xuống thấp làm căn cứ xem xét, đánh giá các đơn vị trong cùng một cụm, khối để đề nghị danh hiệu thi đua.

Thường trực Hội đồng sẽ nghiên cứu, lấy ý kiến điều chỉnh hệ thống các điểm cộng, điểm trừ để đảm bảo các điểm chấm được công bằng, phù hợp hơn, tạo động lực cho thi đua.

Có đơn vị nêu vướng mắc về việc, thời gian nộp báo cáo, hồ sơ thi đua cụm khối quá ngắn khó khăn cho đơn vị trong báo cáo, đánh giá, bình xét, hoàn thành hồ sơ đề nghị khen thưởng.

Nội dung trên, VKSND tối cao cho rằng, tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật TĐKT quy định: “Kết thúc năm công tác, thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị, trưởng các cụm, khối thi đua tiến hành tổng kết và bình xét các danh hiệu thi đua”. Đồng thời, theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Quy chế về đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức và người lao động trong ngành KSND ban hành kèm theo Quyết định số 323/QĐ-VKSTC ngày 4/10/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao (Quy chế 323/QĐ-VKSTC) việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động phải được tiến hành trước khi thực hiện việc bình xét TĐKT.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng Báo Bảo vệ pháp luật tại Hội nghị triển khai công tác năm 2023 của đơn vị. (Ảnh minh hoạ)

Do đó, việc quy định thời gian đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động, bình xét TĐKT hàng năm như hiện tại là phù hợp quy định của pháp luật, cũng như đáp ứng yêu cầu có kết quả TĐKT trong năm trước thời điểm triển khai công tác năm mới của Ngành.

Có Viện kiểm sát nêu vướng mắc: Sớm có quyết định, hướng dẫn cụ thể về thời điểm tổng kết theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/01/2019, thời điểm thi đua và thời điểm đánh giá công chức; về trường hợp đơn vị không được tặng danh hiệu thi đua “Tập thể lao động xuất sắc” nhưng người đứng đầu vẫn được công nhận là “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Chiến sĩ thi đua Ngành KSND”.

Nội dung trên, VKSND tối cao trả lời cho rằng, về thời điểm tổng kết, đánh giá công chức, viên chức và người lao động, bình xét thi đua hàng năm, Thường trực Hội đồng sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan báo cáo Lãnh đạo VKSND tối cao xem xét, quyết định.

Tại tiểu mục 1.1.2. của Hướng dẫn việc gắn kết giữa đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động với bình xét TĐKT hằng năm (số 19/HD-VKSTC ngày 29/4/2020) đã lưu ý về tiêu chuẩn đề nghị xét, tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”: Cá nhân được đề nghị phải được xếp loại ở mức “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Việc đánh giá, quyết định xếp loại cá nhân là lãnh đạo, quản lý “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” được quy định rõ ràng tại Quy chế 323/QĐ-VKSTC. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của đơn vị căn cứ vào điều kiện, tiêu chuẩn cần có của danh hiệu để quyết định việc đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận.

Ngoài ra, có đơn vị đề nghị nội dung: Có văn bản hợp nhất biểu mẫu giữa Quy chế xét, đề nghị công nhận sáng kiến trong ngành KSND ban hành kèm theo Quyết định số 619/QĐ-VKS ngày 19/12/2019 của VKSND tối cao và Hướng dẫn số 29/HD-VKSTC ngày 2/7/2021 của VKSND tối cao hướng dẫn một số nội dung về xét, đề nghị công nhận sáng kiến trong ngành KSND; cần hướng dẫn cách chấm điểm sáng kiến và có barem chấm điểm chi tiết để thành viên Hội đồng sáng kiến căn cứ chấm điểm được thuận lợi.

Nội dung trên, theo VKSND tối cao, Thường trực Hội đồng ghi nhận đề nghị của đơn vị về việc đề xuất lãnh đạo VKSND tối cao quyết định việc hợp nhất Quy chế xét, đề nghị công nhận sáng kiến trong ngành KSND ban hành kèm theo Quyết định số 619/QĐ-VKS ngày 19/12/2019 của VKSND tối cao và Hướng dẫn số 29/HD-VKSTC ngày 2/7/2021 của VKSND tối cao hướng dẫn một số nội dung về xét, đề nghị công nhận sáng kiến trong Ngành KSND.

Riêng nội dung về chấm điểm chi tiết đối với sáng kiến: Thường trực Hội đồng đề nghị thành viên Hội đồng sáng kiến của các đơn vị căn cứ vào các tiêu chí chấm điểm sáng kiến chung được quy định tại Hướng dẫn số 29/HD- VKSTC để thống nhất về thang điểm đối với sáng kiến cho phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương, yêu cầu nhiệm vụ của, đơn vị cũng như từng lĩnh vực công tác cụ thể.

Xem toàn bộ nội dung giải đáp của VKSND tối cao tại đâycong-van.pdf

P.V