Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở được Quốc hội Khóa XV biểu quyết thông qua tại kỳ họp lần thứ 4 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2023. Luật gồm có 6 chương với 91 điều, quy định những vấn đề cơ bản về nguyên tắc, phạm vi, các quyền và nghĩa vụ của công dân cũng như các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị trực tuyến.

Với những điểm mới trong Luật không những thể hiện bản chất ưu việt của chế độ mà còn là sự thể chế hóa quan điểm nhất quán của Đảng về nền dân chủ nhân dân với phương châm “dân biết. dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” được Đảng ta khẳng định tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng./.

Hoàng Anh - Nam Khởi