Phát động các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành

VKSND tối cao vừa ban hành Kế hoạch số 09/KH-VKSTC về việc thực hiện Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) của ngành KSND năm 2020.

Việc ban hành Kế hoạch số 09/KH-VKSTC nhằm xác định những nhiệm vụ trọng tâm của công tác TĐKT trong năm 2020 và phân công trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị trong Ngành để thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác TĐKT theo đúng chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị cần chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này, thi đua phấn đấu hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ với phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”.

leftcenterrightdel
 Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí trao Cờ thi đua của Chính phủ cho VKSND cấp cao tại Hà Nội tại Hội nghị triển khai công tác năm 2020 của ngành KSND.

Về nhiệm vụ trọng tâm, Kế hoạch xác định: Tiếp tục hưởng ứng và phát động các phong trào thi đua theo chỉ đạo của Hội đồng TĐKT Trung ương, của Viện trưởng VKSND tối cao gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành KSND, với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, bao gồm: Phong trào thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, gắn với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”.

Phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” gắn với phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành KSND thi đua thực hiện văn hóa công sở” và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.

Phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020), 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020), 60 năm thành lập ngành KSND (26/7/1960-26/7/2020), 75 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945-2/9/2020).

Theo VKSND tối cao, các phong trào thi đua nêu trên đều hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước và của Ngành, phục vụ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Do đó cần tập trung đẩy mạnh gắn với phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành KSND thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Hoàn thiện thể chế về công tác TĐKT

Liên quan đến việc hoàn thiện thể chế, theo VKSND tối cao cần tiếp tục thực hiện Đề án “Đổi mới công tác TĐKT trong ngành KSND đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp”, hoàn thiện thể chế về công tác TĐKT của ngành KSND, bao gồm: Bảng tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua đối với các đơn vị trong toàn Ngành; Sách hỏi - đáp pháp luật về TĐKT; Hướng dẫn về việc gắn kết giữa kết quả TĐKT với kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác đánh giá cán bộ.

Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và Đại hội thi đua yêu nước ngành KSND lần thứ VI, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X (năm 2020). Nội dung bao gồm: Tổ chức giới thiệu, tuyên truyền, tôn vinh các điển hình tiên tiến nhằm quảng bá hình ảnh người cán bộ Kiểm sát, nâng cao vị thế của Ngành, tiến tới Kỷ niệm 60 năm thành lập ngành KSND và Đại hội thi đua yêu nước ngành KSND lần thứ VI.

Trình cấp có thẩm quyền đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho một số đơn vị VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Biên soạn, phát hành cuốn Kỷ yếu về Đại hội thi đua yêu nước ngành KSND lần thứ VI, cụ thể: Hướng dẫn các đơn vị trong toàn Ngành xây dựng báo cáo tổng kết công tác TĐKT trong 5 năm (2015-2019), tham luận của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến và kết quả khen thưởng của các đơn vị từ khi thành lập đến năm 2020.

leftcenterrightdel
 Các đồng chí Lãnh đạo VKSND tối cao trao Cờ thi đua của ngành KSND cho các đơn vị tại Hội nghị triển khai công tác năm 2020 của ngành KSND.

Xây dựng Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước của ngành KSND trong 5 năm (2015-2019); biên soạn các bài tham luận của tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong Ngành.

Tăng cường khen thưởng đột xuất đối với các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác; nâng cao tỷ lệ khen thưởng đối với tập thể nhỏ và công chức, viên chức, người lao động thường xuyên trực tiếp thực thi nhiệm vụ.

Đối với việc tổ chức thi đua cụm khối, căn cứ Thông tư số 01/2019/TT-VKSTC ngày 14/5/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao và Hướng dẫn số 31/HD-VKSTC ngày 10/9/2019 của VKSND tối cao, Cụm trưởng, Khối trưởng xây dựng chương trình, kế hoạch; tổ chức ký kết giao ước thi đua; tổng hợp đăng ký thi đua và các danh hiệu thi đua cụ thể của các đơn vị, thông báo cho các đơn vị trong cụm, khối biết, đồng thời gửi Thường trực Hội đồng TĐKT ngành KSND.

Về tổ chức thực hiện, Kế hoạch nêu rõ: Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương, Viện trưởng VKSND cấp cao, Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ Kế hoạch này cũng như Hướng dẫn công tác TĐKT và xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm sát” năm 2020 của VKSND tối cao để xây dựng kế hoạch, chương trình công tác TĐKT, xác định chỉ tiêu, nội dung, phương thức và tổ chức phong trào thi đua đạt kết quả cao nhất; thực hiện công tác khen thưởng đúng thành tích, đúng đối tượng, đúng thời gian quy định.

Cùng với đó, các cấp uỷ, tổ chức Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua, bảo đảm thực chất, hiệu quả, hướng công tác thi đua vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, tập trung giải quyết những nhiệm vụ khó, những vấn đề bức xúc, nổi cộm; phối hợp chặt chẽ với tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Luật gia, Hội Cựu chiến binh... phát động các phong trào thi đua của cấp mình, đơn vị mình. Quán triệt, động viên toàn thể công chức, viên chức, người lao động tham gia thi đua nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, trung thực, trách nhiệm và tận tụy với công việc; tuân thủ và thực hiện nghiêm chỉnh, đầy đủ các quy định của pháp luật, của Ngành.

P.V