Theo Hướng dẫn số 39/HD-VKSTC, năm 2020, các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016-2021, giai đoạn 2021-2026 và gửi kết quả về các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Theo đó, đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không còn đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định; bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ năng lực chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có trách nhiệm, uy tín cao, có triển vọng phát triển, đáp ứng yêu cầu công tác trong thời kỳ mới.

Việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thực hiện đúng theo Hướng dẫn số 22/HD-VKSTC ngày 23/4/2018 của VKSND tối cao về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trong ngành KSND và Hướng dẫn số 23/HD-VKSTC ngày 15/5/2018 của VKSND tối cao về việc quán triệt và thực hiện công tác quy hoạch cán bộ năm 2018; quy hoạch phải đảm bảo nguyên tắc “động” và “mở”; bổ sung nguồn cán bộ trẻ có chất lượng để tạo nguồn lãnh đạo, quản lý.

Tiếp tục thực hiện công tác luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức thuộc các đơn vị, VKSND địa phương; gắn với công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ trên tinh thần đổi mới công tác cán bộ theo hướng chuẩn hoá, trẻ hoá để tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý có trình độ, kinh nghiệm thực tiễn, đáp ứng yêu cầu công tác của Ngành.

Các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao chủ động bố trí, sắp xếp nhân sự, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ đề xuất các cán bộ dự kiến luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác và Kiểm sát viên trung cấp, sơ cấp dự kiến biệt phải làm công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp để xây dựng kế hoạch trình Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao quyết định, trên cơ sở vừa đáp ứng yêu cầu công tác của đơn vị, vừa tạo điều kiện cho những Kiểm sát viên chưa thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp có điều kiện tiếp cận thực tế, nâng cao kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ của Kiểm sát viên.

Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND địa phương chủ động lựa chọn, những công chức có năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, có chiều hướng phát triển để điều động, chuyển đổi vị trí công tác, tiếp tục đào tạo, rèn luyện phát triển toàn diện, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu công tác tại đơn vị, địa phương và tăng cường cho VKSND cấp cao và VKSND tối cao.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Ban cán sự đảng VKSND tối cao về công tác rà soát, chuẩn bị nhân sự của Ngành giới thiệu tham gia cấp ủy địa phương nhiệm kỳ Đại hội Đảng 2020-2025. Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND cấp tỉnh tiếp tục chủ động chuẩn bị nguồn nhân sự đủ tiêu chuẩn, điều kiện, làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy để tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của cấp ủy địa phương nhằm tạo điều kiện tốt nhất trong việc giới thiệu nhân sự là lãnh đạo VKSND hai cấp vào cấp ủy cùng cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Ngay sau khi có kết quả nhân sự tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND cấp tỉnh phải tổng hợp báo cáo VKSND tối cao (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để tổng hợp, trình Ban cán sự đảng VKSND tối cao.

P.V