Xác định, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác

Chương trình công tác năm 2019 của Vụ 11 xác định: Tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm công tác năm 2018; quán triệt đầy đủ, kịp thời Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2018 của Viện trưởng VKSND tối cao về nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2019; Kế hoạch số 01/KH-VKSTC ngày 1/1/2019 về “Công tác trọng tâm của VKSND tối cao năm 2019”, Kế hoạch số 02/KH-VKSTC ngày 1/1/2019 về “Kiểm tra của ngành KSND năm 2019” và Kế hoạch số 03/KH-VKSTC ngày 1/1/2019 về “Tổ chức hội nghị, hội thảo của VKSND tối cao năm 2019” đến toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị nhằm thực hiện có hiệu quả khâu công tác.

Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 07/CT-VKSTC ngày 23/11/2017 về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính”; Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 28/12/2017 về “tăng cường việc thỉnh thị, trả lời thỉnh thị, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc, thông báo rút kinh nghiệm trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp”.

Bên cạnh đó, thực hiện các nhiệm vụ được giao theo các kế hoạch, chương trình công tác năm 2019 của VKSND tối cao, năm 2019, Vụ 11 tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm sát THADS, THAHC theo Kế hoạch số 03/KH-VKSTC ngày 1/1/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả kiến nghị, kháng nghị trong công tác THADS; tăng cường phát hiện vi phạm pháp luật trong quá trình tổ chức THADS, THAHC để tham mưu cho Lãnh đạo VKSND tối cao ban hành kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm trong khắc phục và phòng ngừa các vi phạm (chú trọng kiến nghị trong hoạt động THAHC đối với chủ thể là Chủ tịch UBND và UBND; kiến nghị thông qua kiểm sát hoạt động đấu giá và bán đấu giá tài sản trong THADS).

Quản lý, nghiên cứu các kiến nghị, kháng nghị trong công tác kiểm sát THADS, THAHC của toàn Ngành để kịp thời ban hành thông báo rút kinh nghiệm, hạn chế tối đa việc kiến nghị, kháng nghị không được chấp nhận; định kỳ 6 tháng tổng hợp báo cáo đánh giá chất lượng, hiệu quả kháng nghị, kiến nghị phục vụ hoạt động giám sát của Quốc hội.

Sơ kết 3 năm thực hiện Luật tổ chức VKSND về quyền kiến nghị, kháng nghị trong công tác kiểm sát THADS, THAHC; giải pháp thực hiện hiệu quả quyền kiến nghị, kháng nghị; sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 07/CT-VKSTC ngày 23/11/2017 về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính”; rà soát, thống kê cán bộ làm công tác kiểm sát THADS toàn quốc, để tham mưu cho Lãnh đạo Viện có biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức làm công tác kiểm sát THADS, THAHC.

Xây dựng 4 chuyên đề, gồm: “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng kiến nghị, kháng nghị trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính”; “Chế độ pháp lý về kế toán, thu, quản lý, chi tiền thi hành án và một số kỹ năng kiểm sát thu, quản lý, chi tiền thi hành án tại Cơ quan Thi hành án dân sự”; “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng kiểm sát hoạt động cưỡng chế kê biên thẩm định giá, bán đấu giá tài sản để thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng”; “Nâng cao chất lượng kiểm sát việc thi hành án hành chính”.

Thông tin kịp thời những vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật

Trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác khác của đơn vị, năm 2019, Vụ 11 tiếp tục triển khai, thực hiện các giải pháp đề ra trong Đề án: “Xây dựng quy trình, kỹ năng kiểm sát thi hành án dân sự đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp” đã nghiệm thu năm 2018; tập hợp khó khăn vướng mắc trong kiểm sát THADS, THAHC, kịp thời hướng dẫn cho VKSND địa phương. Nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế công tác kiểm sát THADS, THAHC, phù hợp với hệ thống quy định của pháp luật và Quy chế của ngành KSND.

Quan tâm công tác chỉ đạo, kiểm tra và hướng dẫn nghiệp vụ kiểm sát THADS, THAHC đối với các VKSND địa phương. Nâng cao chất lượng công tác trả lời thỉnh thị, hướng dẫn và giải đáp khó khăn, vướng mắc; thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ theo đúng nội dung Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 28/12/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao về “Tăng cường việc thỉnh thị, trả lời thỉnh thị, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc, thông báo rút kinh nghiệm trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp”.

Tăng cường công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về THADS, THAHC. Chú trọng thực hiện các quyền hạn như yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu để kiểm sát; yêu cầu VKSND địa phương kiểm sát và báo cáo; trực tiếp xác minh việc thi hành án bị khiếu nại, tố cáo… Theo dõi chặt chẽ và xử lý triệt để các thông báo, báo cáo của các Cơ quan THADS và VKSND cấp dưới trong việc thực hiện các yêu cầu của Vụ 11 trong giải quyết các việc thi hành án.

Nâng cao chất lượng công tác quản lý địa bàn; xây dựng hồ sơ nghiệp vụ trong các nội dung công tác kiểm sát THADS, THAHC. Ban hành ít nhất 04 thông báo rút kinh nghiệm về nghiệp vụ hoặc về các dạng vi phạm pháp luật qua hoạt động công tác THADS, THAHC.

Trực tiếp kiểm sát ít nhất 04 Cục THADS; đổi mới trong xác định nội dung và phương thức tiến hành trực tiếp kiểm sát. Chú trọng kiểm sát việc áp dụng biện pháp cưỡng chế kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá thu hồi tài sản, trong các vụ án về tham nhũng, kinh tế; việc thi hành án liên quan đến tổ chức tín dụng; việc thu, quản lý và thanh toán tiền thi hành án.

leftcenterrightdel
 Vụ trưởng Vụ 11 Nguyễn Văn Nông báo cáo kết quả công tác của đơn vị năm 2018

Chủ động kiến nghị thi hành các bản án hành chính, kiên quyết khắc phục các vi phạm trong lĩnh vực này. Thực hiện chương trình kiểm tra nghiệp vụ kiểm sát THADS, THAHC đối với các VKSND địa phương. Thông qua kết quả kiểm tra tổng hợp, ban hành thông báo rút kinh nghiệm, hướng dẫn đối với Viện kiểm sát địa phương về công tác kiểm sát THADS, THAHC.

Chú trọng thực hiện công tác tự đào tạo, tổ chức sinh hoạt nghiệp vụ theo chuyên đề, giao các Kiểm sát viên có năng lực, kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ có trách nhiệm hướng dẫn, đào tạo các công chức, Kiểm tra viên, Kiểm sát viên trong đơn vị. Hàng tháng, các phòng nghiệp vụ tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực công tác kiểm sát THADS, THAHC trong toàn Ngành và kịp thời tham mưu ban hành hướng dẫn cho địa phương.

Thông tin kịp thời cho Cơ quan điều tra VKSND tối cao những vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật theo quy định. Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng nhằm tạo động lực phát triển trong đơn vị; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành.

Tăng cường công tác phối hợp nhất là trong việc xây dựng, hướng dẫn pháp luật; quán triệt các quy định pháp luật mới ban hành và các quy chế, quy định của Ngành để tổ chức thực hiện. Tăng cường công tác phối hợp công tác liên ngành theo Quy chế số 14/2013/QCLN/BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC ngày 09/10/2013 giữa Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao và VKSND tối cao về phối hợp liên ngành trong công tác THADS. Phối hợp chặt chẽ với Tổng Cục thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp giải quyết những việc thi hành án phức tạp, kéo dài, có quan điểm khác nhau giữa các ngành; tích cực tham gia xây dựng các văn bản qui phạm pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với các Vụ nghiệp vụ VKSND tối cao trong việc trao đổi, thống nhất giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong nhận thức và áp dụng pháp luật về THADS, THAHC và pháp luật liên quan.

Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, thống kê của ngành Kiểm sát, thống kê liên ngành. Quản lý, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về THADS, THAHC và kiểm sát THADS của các VKSND địa phương theo chế độ báo cáo, thống kê của Ngành và liên ngành.

Trong các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, Vụ 11 xác định nhiệm vụ công tác đột phá trong năm 2019, đó là: Tập trung kiểm sát và hướng dẫn chỉ đạo toàn Ngành nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc cưỡng chế kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá, thu hồi tài sản cho Nhà nước, trong đó chú trọng các vụ án về tham nhũng, kinh tế.

P.T