VKSND tối cao (Vụ 12) vừa có công văn số 369 /VKSTC-V12 gửi Viện kiểm sát quân sự trung ương; Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao; Viện trưởng các VKSND cấp cao; Viện trưởng VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc chuẩn bị nội dung Hội nghị tập huấn về công tác tiếp công dân; công tác kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.

Theo công văn, thực hiện Kế hoạch số 01/KH-VKSTC ngày 20/12/2019 của VKSND tối cao về công tác trọng tâm của VKSND tối cao năm 2020, VKSND tối cao sẽ tổ chức Hội nghị tập huấn và xây dựng, ban hành Tập tài liệu hỏi - đáp về công tác tiếp công dân; công tác kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp trong ngành KSND.

Để việc tổ chức Hội nghị tập huấn và Tập tài liệu hỏi - đáp đạt kết quả, thiết thực và chất lượng; VKSND tối cao đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND các cấp nghiên cứu, tổng hợp báo cáo về những kinh nghiệm, cách làm hay của đơn vị, địa phương mình góp phần nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân; công tác kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; cũng như nêu những khó khăn, vướng mắc từ thực tiến công tác.

Cụ thể tập trung vào các lĩnh vực đó là: Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền và công tác kiểm tra lại quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật .

Khó khăn, vướng mắc về quy định và áp dụng pháp luật trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền trong các lĩnh vực tố tụng và thi hành án.

Khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Quy chế số 51/QĐ-VKSTC ngày 2/2/2016 quy định về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Quy chế số 51).

Khó khăn, vướng mắc trong việc giải quyết những vụ việc khiếu nại, tố cáo hoặc kiểm tra lại quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật cụ thể phát sinh trong thực tiễn (nêu tóm tắt nội dung, hướng giải quyết của cơ quan, đơn vị mình và vấn đề cần được hướng dẫn, giải đáp).

leftcenterrightdel
Lãnh đạo, cán bộ một số đơn vị thuộc VKSND tối cao tiếp công dân. 

Trong công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, nêu khó khăn, vướng mắc về quy định và áp dụng pháp luật trong việc thực hiện công tác kiểm sát (các bộ luật, luật; Thông tư liên tịch số 01/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT, quy định phối hợp trong việc báo cáo, thông báo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp và Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT, quy định việc phối hợp thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo).

Khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thực hiện các biện pháp kiểm sát, trong việc thực hiện các chỉ tiêu kiểm sát; khó khăn, vướng mắc về vụ việc, tình huống trong thực tiễn, biện pháp xử lý, giải quyết của đơn vị và vấn đề cần được giải đáp, hướng dẫn; khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị khác về công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.

Trong công tác tiếp công dân, phân loại xử lý đơn và các vấn đề khác, nêu khó khăn, vướng mắc, trong áp dụng pháp luật và Quy chế số 51; vụ việc cụ thể gặp khó khăn, vướng mắc cần được giải đáp, hướng dẫn; khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị khác.

VKSND tối cao (Vụ 12) đề nghị Viện kiểm sát quân sự trung ương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao, Viện trưởng VKSND cấp tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện theo các nội dung trên; tổng hợp, báo cáo gửi về VKSND tối cao (qua Vụ 12) trước ngày 15/3/2020 để kịp thời tổng hợp, nghiên cứu giải đáp, phục vụ cho Hội nghị tập huấn.

Trước đó, VKSND tối cao (Vụ 12) cũng có công văn số 368/VKSTC-V12 về việc thực hiện Quyết định 201/QĐ-VKSTC ngày 20/5/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao.

Theo đó, ngày 20/5/2019, Viện trưởng VKSND tối cao đã ký Quyết định số 201/QĐ-VKSTC, ban hành Quy định về quy trình tiếp nhận, phân loại, thụ lý, xử lý và giải quyết đơn đề nghị xem xét lại bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm. Trong quá trình thực hiện Quy định này, một số đơn vị (Vụ 9, Vụ 10 VKSND tối cao; VKSND cấp cao 1, 3) đã có phản ánh những khó khăn, vướng mắc và đã được Vụ 12 VKSND tối cao ghi nhận, tổng hợp để có đánh giá, nghiên cứu, đề xuất hướng giải quyết.

Nhằm tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện Quy trình tiếp nhận, phân loại, thụ lý, xử lý và giải quyết đơn đề nghị xem xét lại bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm, góp phần thực hiện tốt công tác xử lý, giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, VKSND tối cao (Vụ 12) đề nghị các đơn vị tiếp tục nghiên cứu, đánh giá, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc; xác định những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung, gửi về Vụ 12 VKSND tối cao (trước ngày 5/3/2020) để tập hợp, chủ trì nghiên cứu, trình lãnh đạo VKSND tối cao có ý kiến chỉ đạo thực hiện.

 

P.V