leftcenterrightdel
 Ảnh minh hoạ.

Theo Thông tư mới của Bộ Nội vụ, cách tính mức lương, phụ cấp và hoạt động phí được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quy định tại Thông tư này.

Cụ thể, căn cứ vào hệ số lương và phụ cấp hiện hưởng quy định tại các văn bản của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước về chế độ tiền lương đối cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, mức lương cơ sở quy định tại Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang để tính mức lương, mức phụ cấp và mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có), như sau:

leftcenterrightdel
Cách tính mức lương, phụ cấp và hoạt động phí theo Thông tư số 07/2024/TT-BNV ngày 5/7/2024 của Bộ Nội vụ. 

Cũng theo Thông tư mới, đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, quỹ phụ cấp được ngân sách nhà nước khoán đối với mỗi cấp xã, mỗi thôn, tổ dân phố quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 34 Nghi định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ được tính theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

Đối với người làm việc trong tố chức cơ yếu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an thực hiện theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an.

Người làm việc trong tổ chức cơ yếu trong các cơ quan Đảng, Nhà nước tổ chức chính trị - xã hội (không thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an), thực hiện tính mức lương, mức phụ cấp và mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) theo cách tính ở trên.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/7/2024. Chế độ quy định tại Thông tư này được thực hiện kế từ ngày 1/7/2024.

Thông tư số 07/2024/TT-BNV ngày 5/7/2024  thay thế Thông tư số 10/2023/TT-BNV ngày 26/6/2023 của Bộ trướng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tố quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội.

Trước đó, Chính phủ ban hành Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 1/7/2024 điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%). Mức lương mới này được áp dụng để tính lương trong các bảng lương, phụ cấp, thực hiện các chế độ khác có liên quan tới tiền lương cơ sở.

Thế Đức